Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
У дисертації на основі удосконалених теоретико-методологічних засад конструктивної географії і антропогенного ландшафтознавства вирішено завдання науково обґрунтованого використання сформованих гірничодобувною промисловістю Криворіжжя висотної диференціації та зумовленою нею різноманіття ландшафтів регіону для їх раціонального сучасного й майбутнього використання та охорони. На території Криворіжжя гірничодобувна промисловість функціонує близько 150 років і за цей проміжок часу трансформувала натуральні ландшафти в антропогенні. З кожним роком їх площа збільшується, переважно, завдяки гірничопромисловим ландшафтам, які займають майже 40 тис. га і є провідними у ландшафтній структурі Кривбасу. Як наслідок територія Криворіжжя достатньо репрезентативна для дослідження як висотної диференціації, так і різноманіття гірничопромислових ландшафтів. In the dissertation on the basis of improved theoretical and methodological bases of constructive geography and anthropogenic landscape science the problem of scientifically substantiated use of altitude differentiation formed by mining industry of Kryvorizhzhia and the diversity of landscapes of the region and their future use for their rational modern use has been solved. On the territory of Kryvorizhzhia, the mining industry has been operating for about 150 years and in this short period of time has transformed natural landscapes into anthropogenic ones. Every year their area increases, mainly due to mining landscapes, which occupy almost 40 thousand hectares and are leading in the landscape structure of Kryvbas. As a result, the territory of Kryvorizhzhia is sufficiently representative for the study of both altitude differentiation and diversity of mining landscapes.
Опис
Ключові слова
Криворіжжя, висотна диференціація, ландшафтне різноманіття, гірничопромисловий ландшафт, кар’єр, відвал, висотно-ландшафтний рівень, тип місцевості, раціональне природокористування, Kryvorizhzhia, altitude differentiation, landscape diversity, mining landscape, quarry, dump, altitude-landscape level, type of terrain, rational nature management
Цитування
Коптєва Т. С. Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя : дис. ... д-ра філософії : 103 – науки про Землю / Т. С. Коптєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2021. – 163 с. : іл. + дод.
Колекції