Лексичні засоби вербалізації задоволення у сучасній англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ПХДПУ)
Анотація
У данній статті автор розкриває актуальність лексичного засобу вербалізації задоволення у сучасній англійській мові, яка зумовлена антропоцентричною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень, яка передбачає не тільки вивчення мовної системи у її відношенні до людини-мовця але й залучення до дослідження людини як мовної особистості, що пізнається за допомогою багатоманітності синонімічних одиниць, що вживаються у мовленні. Одним із пріоритетних напрямків сучасних лінгвокогнітивних досліджень стає вивчення взаємодії мови та емоційної сфери людини, що пояснюється важливою роллю емоцій у життєдіяльності людини. В данной статье автор раскрывает актуальность лексического средства вербализации удовольствия в современном английском языке, которая обусловлена ​​антропоцентрической направленностью современных лингвистических исследований, которая предусматривает не только изучение языковой системы в ее отношении к человеку-говорящему, но и привлечение к исследованию человека как языковой личности, познается с помощью многообразия синонимических единиц, употребляемых в речи. Одним из приоритетных направлений современных лингвокогнитивных исследований становится изучение взаимодействия языка и эмоциональной сферы человека, что объясняется важной ролью эмоций в жизнедеятельности человека. In this article, the author reveals the relevance of the lexical means of verbalization of pleasure in modern English, which is caused by the anthropocentric orientation of modern linguistic research, which involves not only the study of the language system in its relation to the person speaking, but also the involvement in the study of a person as a language personality, is learned with the help of a variety of synonymous units used in speech. One of the priorities of modern linguistic cognitive research is the study of the interaction of the language and the emotional sphere of a person, which is explained by the important role of emotions in human life.
Опис
Ключові слова
англійська мова, лексичні засоби, вербалізація задоволення, лінгвістичні дослідження, английский язык, лексические средства, вербализация удовольствия, лингвистические исследования, еnglish language, lexical means, verbalization of pleasure, linguistic research
Цитування
Панасенко С. Лексичні засоби вербалізації задоволення у сучасній англійській мові / С. Панасенко, М. О. Яценко // Міжкультурна комунікація і перекладознавство : точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький, 15 берез. 2018 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди ; [редкол. : К. І. Мізін (гол. ред.) та ін.]. ‒ Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2018. – C. 35–36.