ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-07-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Щедра садиба плюс»
Анотація
В статті обговорюється питання особливості проведення семінарських занять у системі післядипломної освіти. Семінарське заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо визначених тем робочою навчальною програмою. Мета семінарських занять – сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, розвиток культури мови, уміння публічного виступу, участі в дискусії. Серед педагогічних засобів активізації навчального процесу у виші, також, особливе місце належить навчальній дидактичній грі, яка являє собою цілеспрямовану організацію навчально-професійної діяльності майбутнього спеціаліста. У процесі навчання застосовуються різні модифікації ділових ігор: імітаційні, операційні, рольові, діловий театр та інші, застосовуються різноманітні ефективні методи колективного обговорення висловлення думок та інші. В статті приведений алгоритм підготовки до семінарського заняття. Дослідження проблеми удосконалення навчального плану, змісту навчальних дисциплін та методики проведення семінарів для студентів тривають. В статье обсуждается вопрос особенности проведения семинарских занятий в системе последипломного образования. Семинарское занятие – это вид учебного занятия, на котором преподаватель организует обсуждение студентами вопросов из предварительно определенных тем рабочей учебной программой. Цель семинарских занятий – способствовать развитию творческой самостоятельности студентов, углублению их интереса к науке и научным исследованиям, развитию культуры речи, умению публичного выступления, участия в дискуссии. Среди педагогических средств активизации учебного процесса в вузе, также, особое место принадлежит учебной дидактической игре, представляющей собой целенаправленную организацию учебно-профессиональной деятельности будущего специалиста. В процессе обучения применяются различные модификации деловых игр: имитационные, операционные, ролевые, деловой театр и другие, применяются различные эффективные методы коллективного обсуждения выражения мнений и другие. В статье приведен алгоритм подготовки к семинарским занятиям. Исследование проблемы совершенствования учебного плана, содержания учебных дисциплин и методики проведения семинаров для студентов продолжаются. The article discusses the issue features seminars in the system of postgraduate education. A seminar is a form of training in which the teacher organizes the discussion of students questions from the pre-defined the work study program. The aim of seminars is to promote the development of creative independence of students, deepening their interest in science and scientific research, the development of culture of speech, the ability of public speaking, participate in the discussion. Among the pedagogical means of activization of educational process in high school, also, a special place belongs to educational didactic game, which is a purposeful organization of the educational-professional activity of future specialist. In the process of learning apply various modifications of business games: simulation, operation, role, business theatre and others, there are different effective methods of collective discussion of expression and others. The article presents the algorithm of preparation for seminars. The study of the problem of improving the curriculum, the content of training disciplines and methods of conducting seminars for students continue.
Опис
Ключові слова
сучасна вища освіта, післядипломна освіта, семінарські заняття, современное высшее образование, последипломное образование, семинарские занятия, modern higher education, postgraduate education, seminars
Цитування
Григораш В. В. Особливості проведення семінарських занять у системі післядипломної освіти / В. В. Григораш // Модернізація освітнього процесу в Інституті підвищення кваліфікації, перепідготовки : матеріали методолог. семінару / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко. – Харків : Щедра садиба плюс, 2016. – С. 47–65.