АКТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ ПІД ВПЛИВОМ ІНТЕРНЕТУ

dc.contributor.authorДовгаль, К. В.
dc.date.accessioned2024-01-28T16:43:42Z
dc.date.available2024-01-28T16:43:42Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractРоботу присвячено вивченню поняття актуальних трансформацій на лексичному рівні, що відбуваються у англомовному середовищі під впливом Інтернету. Актуальність роботи обумовлена тим, що сфера лексичних інновацій постійно оновлюється. Отже, існує необхідність проведення системних досліджень цієї теми, зважаючи на те, що повсякденний вплив Інтернету на мовне середовище обумовлює появу нових лексичних одиниць, які ще не ставали об’єктами наукових розвідок. Мета роботи – дослідити актуальні трансформації, що відбуваються у англомовному середовищі під впливом Інтернету. У першому розділі було розглянуто історію розвитку Інтернет-лексики в сучасній англійській мові, окреслено лінгво-культурні та психологічні особливості Інтернет-спілкування в англомовному середовищі. Також, було схарактеризовано глобальні трансформації мови на всіх рівнях під впливом соціальних мереж. У другому розділі, досліджено лексичні зміни в світовому вокабулярі під впливом Інтернету, наведено класифікацію лексичних одиниць сленгу як базису Інтернет–спілкування, виконано дослідження особливостей застосування одиниць Інтернет-спілкування у навчальному процесі. У третьому розділі наведено низку вправ застосування Інтернет-неологізмів у навчальному процесі. Також, у розділі наведено практичні поради та рекомендації щодо ефективного застосуванні Інтернет-інновацій у навчальному процесі. Матеріалом для дослідження стали тексти публікацій блогерів-інфлюєнсерів у соціальній мережі Instagram, Facebook, та коментарі до публікацій. The paper deals with the study of actual transformations of the English-speaking environment under the influence of the Internet. The relevance of the paper is because the sphere of lexical innovations is constantly updated. Therefore, there is a need to conduct systematic research on this topic, given that the influence of the Internet on the language environment causes the use of new lexical units. The paper aims to study the current transformations taking place in the English-speaking environment under the influence of the Internet. The subject of the research is current transformations taking place in the English-speaking environment under the influence of the Internet. The object of research is lexical innovations as a result of transformations taking place in the English-speaking environment under the influence of the Internet. In the first chapter, the history of the development of Internet vocabulary in modern English was considered, and linguistic, cultural and psychological features of Internet communication in an English-speaking environment were outlined. Also, global transformations of the language under the influence of social networks were characterized. In the second chapter, the lexical changes in the world vocabulary under the influence of the Internet are studied, the classification of lexical units of slang as the basis of internet communication is given, and the features of using internet communication units in the educational process are studied. The third chapter presents several exercises for applying internet neologisms in the educational process. The section also provides practical tips and recommendations for the effective application of Internet innovations in the educational process. Instagram Facebook and comments on publications were used as the material for the study.
dc.identifier.citationДовгаль К. В. Актуальні трансформації англійської мови на лексичному рівні під впливом Інтернету : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / К. В. Довгаль ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2024. – 63 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13725
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectлексична інновація
dc.subjectнеологізм
dc.subjectІнтернет
dc.subjectІнтернет-дискурс
dc.subjectІнтернет-спілкування
dc.subjectанглійська мова
dc.subjectlexical innovation
dc.subjectneologism
dc.subjectInternet
dc.subjectInternet discourse
dc.subjectInternet communication
dc.titleАКТУАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ ПІД ВПЛИВОМ ІНТЕРНЕТУ
dc.title.alternativeCURRENT TRANSFORMATIONS OF THE ENGLISH LANGUAGE AT THE LEXICAL LEVEL INFLUENCED BY THE INTERNET
dc.typeOther
Файли
Колекції