CЕМAНТИЧНЕ НAПОВНЕННЯ Й КОМУНIКAТИВНИЙ ПОТЕНЦIAЛ ДИСКУРСИВНИХ СЛIВ HOWEVER/STILL У СУЧAСНIЙ AНГЛIЙСЬКIЙ МОВI

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В кваліфікаційні роботі проаналізовано значущість та можливості використання дискурсивних слів "however" і "still" у сучасній англійській мові. Дискурсивні маркери представляють собою елементи, які вказують на спосіб побудови тексту. Вони допомагають встановити зв'язок між тим, що вже було сказано і тим, що говориться зараз, сприяючи глибшому розумінню структури попередніх висловлень. Досліджено дискурсивні маркери з точки зору когнітивних та прагматичних аспектів. Запропоновано конкретні підходи до вирішення ключових теоретичних питань у галузі когнітивної та прагматичної лінгвістики, пов'язаних із стратегіями розуміння зв'язності тексту, процесами структурування та сегментації інформації. У роботі було детально розглянуто концепцію дискурсивного маркера як інструменту вираження категорії когерентності, а також категорій виділеності інформації і тематичності тексту з урахуванням останніх досягнень у галузі когнітивної граматики, прагмалінгвістики і дискурсивного аналізу. The qualification paper analyses the significance and possibilities of using the discourse markers "however" and "still" in modern English. Discourse markers are elements that indicate the way a text is constructed. They help to establish a connection between what has already been said and what is being said now, contributing to a deeper understanding of the structure of previous statements. Discourse markers are studied from the point of view of cognitive and pragmatic aspects. Specific approaches to solving key theoretical issues in the field of cognitive and pragmatic linguistics related to strategies for understanding text coherence, processes of structuring and segmentation of information are proposed. The concept of a discourse marker as a tool for expressing the coherence category, as well as the categories of information salience and textual thematicity, is discussed in detail, taking into account the latest developments in cognitive grammar, pragmatics and discourse analysis.
Опис
Ключові слова
дискурс, англійська мова, когнітивна лінгвістика, прагматична лінгвістика, семантика, discourse, English, cognitive linguistics, pragmatic linguistics, semantics
Цитування
Адамян К. Г. Cемантичне наповнення й комунікативний потенціал дискурсивних слів however/still у сучасній англійській мові : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія (герман. мови та літ. (переклад включно), перша – англ.) / К. Г. Адамян ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 61 с.
Колекції