Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 47

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено результати наукових досліджень та методичні розробки викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, освітян України, Китайської Народної Республіки. Аналіз досвіду вищих навчальних закладів різних країн представлено в роботах Т. Клочкової, О. Кобжева (Велика Британія), Чжан Луна (КНР). Розглядаються питання впровадження в освітньо-виховну практику навчальних закладів усіх рівнів сучасних педагогічних технологій (Г. Дегтярьова, І. Михайленко, О. Нестеренко), у тому числі етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (М. Князян, К. Юр’єва). Досліджуються проблеми історії вітчизняної педагогіки й освіти (В. Фомін), а також новітні тенденції розвитку освітянської справи (С. Кушнір, Чжан Лун). Значна увага приділяється вивченню компетентнісних засад сучасної освіти (М. Стрельніков, Ю. Таймасов). The collected articles present scientific research results along with methodical course books by high school teachers, doctoral candidates, postgraduate students, educationalists from Ukraine, People's Republic of China. The experience analysis of higher educational establishments from different countries is represented in the works by T. Klochkova, О. Kobzhev (Great Britain), Zhang Long (PRC). Issues on modern pedagogical technologies implementation into practice of educational institutions (G. Degtyaryova, І. Mikhaylenko, O. Nesterenko), alongside with ethnic-pedagogical preparation of future teachers (M. Kniazian, K. Yuryeva). The history of Ukrainian pedagogics and education are investigated (V. Fomin), together with the newest development tendencies in the pedagogical sphere (S. Kushnir, Zhang Long). A considerable attention is paid to the investigation of competence grounds of the modern education (M. Strelnikov, Ju. Taymasov).
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, педагогічні технології, наукові педагогічні дослідження, training of specialists, pedagogical technologies, scientific pedagogical research
Цитування
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. І. Ф. Прокопенко]. – Харків : [б. в.], 2016. – Вип. 47. – 137 с.