ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІНИ ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ В ПЕРІОД ОГОЛОШЕНОГО ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У публікації досліджено особливості зміни істотних умов праці в період оголошеного воєнного стану. В трудовому праві центральне місце займає трудовий договір, укладення якого є основним способом реалізації права на працю. Шляхом укладення трудового договору громадяни реалізують право на працю, яке включає можливість заробляти собі на життя працею, яку працівник вільно обирає або на яку вільно погоджується. Нормативно-правове регулювання істотних умов праці, беззаперечно, є ефективним засобом оптимізації трудових відносин, а встановлення вимог щодо дотримання порядку їх зміни гарантує забезпечення прав працівників. Умови воєнного стану створили виклики, які потребують формування нових засад у регулювання трудових правовідносин. The publication examines the peculiarities of changes in essential working conditions during the period of declared martial law. In labor law, the central place is occupied by the employment contract, the conclusion of which is the main way of realizing the right to work. By concluding an employment contract, citizens realize the right to work, which includes the opportunity to earn a living by work that the employee freely chooses or freely agrees to. Regulatory and legal regulation of essential working conditions is undoubtedly an effective means of optimizing labor relations, and the establishment of requirements for compliance with the procedure for their change guarantees the protection of workers' rights. The conditions of martial law have created challenges that require the formation of new principles for the regulation of labor relations.
Опис
Ключові слова
трудове право, трудовий договір, право на працю, трудові правовідносини, воєнний стан, labor law, labor contract, right to work, labor relations, martial law
Цитування
Шабанов Р. І. Щодо правового регулювання особливостей зміни істотних умов праці в період оголошеного воєнного стану / Р. І. Шабанов // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 65–68.