Прагматика антропонімічних моделей турецької мови (на матеріалі турецької преси)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"
Анотація
Кожному сучасному суспільству притаманні певні антропонімічні моделі, які склалися на протязі історії і є соціально й культурно обумовленими. Ці моделі містять офіційні та неофіційні найменування людини. Жанрове і тематичне різноманіття газетних публікацій дозволяє виявити особливості вживання антропонімічних моделей турецької мови у різних контекстах і у різних сферах діяльності людини - в політиці, економіці, культурі, спорті. У роботі досліджуються прагматичні особливості антропонімічних моделей турецької мови на матеріалі турецької преси. Робиться висновок, що вибір антропонімічної моделі в турецьких газетних публікаціях залежить як від стилю публікації, її жанру і тематичних особливостей, так і від таких прагматичних чинників, як суб'єктивне ставлення автора до референта, вік референта, його соціальний статус, сфера діяльності, а також загальноприйнятих у турецькому суспільстві норм комунікації. Каждому современному обществу присущи определенные антропонимические модели, которые сложилось на протяжении истории и являются социально и культурно обусловленными. Данные модели включают в себя официальные и неофициальные наименования человека. Жанровое и тематическое разнообразие газетных публикаций позволяет выявить особенности использования антропонимических моделей турецкого языка в разных контекстах и в разных сферах деятельности человека - в политике, экономике, культуре, спорте. В работе исследуются прагматические особенности антропонимических моделей турецкого языка на материале турецкой прессы. Делается вывод, что выбор антропонимических моделей в турецких газетных публикациях зависит как от стиля публикации, ее жанра и тематических особенностей, так и от таких прагматических факторов, как субъективное отношение автора к референту, возраст референта, его социальный статус, сфера деятельности, а также общепринятых в турецком обществе норм коммуникации. Every modern society has a certain number of anthroponymic models which have been formed throughout history, and are socially and culturally determained. These personal names. The genre and thematic diversity of newspaper publications makes it possible to identify the peculiarities of the use of anthroponymic models of the Turkish language in various contexts and in different areas of human activity: in politics, economics, culture, and sports. This paper explores the pragmatic dimension of the anthroponymic models of the Turkish language on the material of the Turkish press. It is concluded that the choice of anthroponymic models in Turkish newspaper publications depends on the style of publication, its genre and thematic features, as well as on such pragmatic factors as an author‘s subjective attitude to the referent, the referent‘s age, his social status, field of activity, and the norms of communication in the Turkish society .
Опис
Ключові слова
прагматика, турецька мова, антропонімічні моделі, газетні тексти, турецкий язык, антропонимические модели, газетные тексты, pragmatics, Turkish language, anthroponymic models, newspaper texts
Цитування
Скразловська І. А. Прагматика антропонімічних моделей турецької мови (на матеріалі турецької преси) // Україна-Китай: діалог культур : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.- практ. конф. ; Сучасні тенденції сходознавства : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава-Старобільськ, 16-18 квіт. 2019 / [редкол.: С. В. Савченко (голов. ред.) та ін.] ; за заг. ред. Н.В. Федічевої ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». – Старобільськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2019. – [Вип. 1]. – с. 151-159.