МОВА – ДУША НАРОДУ (КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розроблення загальної концепції фразеологічного словника тлумачного типу, який буде укладено на матеріалі українських прислів’їв та приказок, що репрезентують українську ментальність, зокрема любов до Батьківщини, родинні цінності, ставлення до себе й до інших тощо. Фразеологічний фонд української мови – це цінна лінгвістична спадщина, в якій відображається бачення світу, національна культура, звичаї, фантазія та історія народу. Призначення запропонованого словника – популяризувати фразеологію української мови, а також сприяти підвищенню комунікативної компетенції сучасного мовця, формуванню й розвитку культури мовлення українців – представників різноманітних соціальних верств і професій. The article deals with the development of the general concept of an interpretive phraseological dictionary, which will be compiled on the basis of Ukrainian proverbs and sayings that represent the Ukrainian mentality, in particular, love for the Motherland, family values, attitudes towards oneself and others, etc. The phraseological fund of the Ukrainian language is a valuable linguistic heritage, which reflects the vision of the world, national culture, customs, imagination and history of the people. The purpose of the proposed dictionary is to popularize the phraseology of the Ukrainian language, as well as to promote the improvement the communicative competence of a modern speaker, the formation and development of the speech culture of Ukrainians - representatives of various social strata and professions.
Опис
Ключові слова
фразеологія, українська мова,, фразеологічний словник, студентські роботи, phraseology, Ukrainian language, phraseological dictionary, student works
Цитування
Снігурова І. І. Мова – душа народу (концептуальні засади фразеологічного словника) / І. І. Снігурова // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 39–41.