Énoncés monoprédicatifs verbaux synonymiques avec l’extension additive de la structure primaire dans la prose française contemporaine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Arna Nováka
Анотація
Les constructions monoprédicatives verbales avec l’extension additive adverbiale et pronominale se forment à la suite de la transformation de la structure primaire virtuelle (linguistique) dans l’espace du temps opératif du cinétisme mental. Dans cet article, on dégage des énoncés synonymiques verbaux avec des extenseurs chronophoriques (adverbes temporels), exophoriques (adverbes et pronoms démonstratifs, personnels, interrogatifs et relatifs), endophoriques (pronoms personnels anaphoriques et cataphoriques) sémantiquement et / ou syntaxiquement redondants. Les structures synonymiques analysées s’actualisent sous forme d’options co(n) textuellement préférentielles ludiques en fonction des particularités idiostylistiques de l’auteur et de son intention communicationnelle de simplifier ou de complexifier l’interprétation de l’information au récepteur qui reconstruit inversement les processus transformationnels virtuels et détermine le degré de pertinence co(n) textuelle de chaque membre de la chaîne synonymique par voie de l’expérience linguistique «alternative». The monopredicative verbal constructions with additive adverbial and pronominal extension are formed in consequence of the virtual (linguistic) primary structure transformation in the space of the operating time of a mental kineticism. In this article the synonymic verbal utterances with chronophoric (temporal adverbs), exophoric (adverbs and demonstrative, personal, interrogative and relative pronouns), endophoric (anaphoric and cataphoric personal pronouns) semantically and / or syntactically redundant extenders are distinguished. The analyzed synonymic structures are actualized in the form of ludic co(n)textually preferential options depending on author’s idiostylistic peculiarities and on his communicative intention to simplify or to complicate the interpretation of information to the recipient who reconstructs inversely the virtual transformational processes and determines the degree of co(n)textual pertinence of each member of the synonymic chain by means of the «alternative» linguistic experiment. Монопредикативні дієслівні конструкції з адитивним прислівниковим і займенниковим розширенням утворюються в наслідок трансформації віртуальної (мовної) первинної структури у просторі оперативного часу ментального кінетизму. У статті проаналізовано синонімічні дієслівні висловлення з хронофоричними (темпоральними прислівниками), екзофоричними (прислівники та вказівні, особові, питальні та відносні займенники), ендофоричними (анафоричні та катафоричні особові займенники) семантично та/або синтаксично надлишковими поширювачами. Проаналізовані синонімічні структури актуалізуються у вигляді сміхових ко(н)текстуально преференційних варіантів залежно від ідіостилістичних особливостей автора та його комунікативної інтенції спростити або ускладнити інтерпретацію інформації реципієнту, який інверсно реконструює віртуальні трансформаційні процеси та визначає ступінь ко(н)текстуальної доречності кожного члена синонімічного ланцюжка за допомогою "альтернативного" лінгвістичного експерименту.
Опис
Ключові слова
enoncé monoprédicatif verbal synonymiquе, expérience linguistique «alternative», extension additive, option préférentielle, pertinence co(n)textuelle, additive extension, «alternative» linguistic experiment, co(n)textual pertinence, preferential option, synonymic monopredicative verbal utterance, синонімічне дієслівне монопредикативне висловлювання, "альтернативний" мовний досвід, адитивне розширення, преференційний варіант, ко(н)текстуальна релевантність
Цитування
Lepetiukha A. Énoncés monoprédicatifs verbaux synonymiques avec l’extension additive de la structure primaire dans la prose française contemporaine / A. Lepetiukha // Études romanes de Brno. – 2022. – Iss. 43/1. – Pp. 183–197.