Poly-artistic competence as a part of readiness of the future musical art teacher for integrated teaching

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-02-26
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Premier Publishing, Vienna, Austria
Анотація
The author defines the essence and content of structural components of poly-artistic competence of the future musical art teacher as a part of the readiness of the future musical art teacher for integrated teaching; the idea of the functionality of poly-artistic competence in the aspect of training a future musical art teacher for integrated teaching is expanded. It has been established that various types of art and their interrelation are effective means of integrated teaching, polyartistic competence is an integral part of the readiness of the future musical art teacher for integrated teaching. Poly-artistic competence is defined as sustainable personal entity, which combines professional motives, values, knowledge, skills and 96 personal qualities of a future musical art teacher, determining effective solution of problems of integrated teaching and poly-artistic education of schoolchildren. In the structure of poly-artistic competence of the future musical art teacher, interrelated components are identified: emotional and value-based, cognitive-ideological, procedural and activity, and personal-creative. The article presents forms and methods for forming the poly-artistic competence of the future musical art teacher. Статтю присвячено проблемі формування професійної компетентності, яка розглядається як невід'ємна властивість людини, що володіє комплексом професійно значущих для вчителя якостей. Визначено поняття професійної компетентності вчителя. Питання рівня науково-теоретичної і практичної підготовки співробітників вищих освітніх установ і ефективної взаємодії зі студентами в процесі педагогічного співробітництва розкриваються на основі впровадження європейського досвіду. Пропоноване дослідження обґрунтовує етапи професійного розвитку вчителя, що є основою успішного адаптації до світових освітніх і інформаційних процесів. Також у науковій роботі визначені критерії професіоналізму викладача: глибокі професійні знання і теоретичні навички, набір практичних навичок і умінь, вміло застосовані на практиці. Виділено структурні компоненти педагогічної професійної компетентності та умови, спрямовані на підвищення професійної компетенції. Статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности, которая рассматривается как неотъемлемое свойство человека обладающего комплексом профессионально значимых для учителя качеств. Определено понятие профессиональной компетентности учителя. Вопросы уровня научно-теоретической и практической подготовки сотрудников высших образовательных учреждений и эффективного взаимодействия со студентами в процессе педагогического сотрудничества раскрываются на основе внедрения европейского опыта. Предлагаемое исследование обосновывает этапы профессионального развития учителя, являюшихся основой успешного адаптации к мировым образовательным и информационным процессам. Также в научной работе определены критерии профессионализма преподавателя: глубокие профессиональные знания и теоретические навыки, набор практических навыков и умений, умело примененные на практике. Выделены структурные компоненты педагогической профессиональной компетентности и условия, направленные на повышение профессиональной компетенции.
Опис
Ключові слова
future musical art teacher, multiple arts knowledge, readiness, integrated teaching, student, майбутній вчитель музичного мистецтва, різнобічні знання, готовність, комплексне навчання, студент, будущий учитель музыкального искусства, разносторонние знания, готовность, комплексное обучение, студент
Цитування
Zhukov V. Poly-artistic competence as a part of readiness of the future musical art teacher for integrated teaching / V. Zhukov // Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University ; edit. I. M. Trubavina, S. T. Zolotukhina ; responsible for the issue S. Ye. Luparenko. – Vienna : Premier Publishing, 2019. – Р. 95–103.