Про шляхи діагностики освітніх втрат учнів (практичні приклади діагностування освітніх втрат інваріантної складової)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»
Анотація
Доповідь присвячена діагностиці загальної фізичної підготовленості з огляду на дистанційну форму проведення уроків. Запропоновані рекомендації для складання діагностичного опитування учнів. The report is devoted to the diagnosis of general physical fitness in view of the remote form of conducting lessons. Suggested recommendations for making a diagnostic survey of students.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, фізична культура, дистанційне навчання, заклади загальної середньої освіти, запобігіння освітніх втрат, physical education, physical culture, distance learning, institutions of general secondary education, prevention of educational losses
Цитування
Несен О. О. Про шляхи діагностики освітніх втрат учнів (практичні приклади діагностування освітніх втрат інваріантної складової) / О. О. Несен // Діагностика та запобігання освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти у фізкультурній галузі : зб. тез доп. за результатами круглого столу «Подолання освітніх розривів та освітніх втрат – головна умова покращення якості освітнього процесу з фізичної культури в ЗЗСО у 2023/24 навчальному році», Харків, 18 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Комун. вищ. навч. закл. «Харків. акад. неперерв. освіти» ; [за заг. І. Кривенцової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 29–36.