ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано застосування сучасних технологій при викладання фізики. Фізика є фундаментом для прикладних наук, на базі яких формується науково-технічний прогрес, тому навчання фізики школярів і студентів представляє важливу й актуальну задачу. На кафедрі фізики ХНПУ імені Г. С. Сковороди протягом багатьох років ведуться розробки, пов’язані з осучасненням фізичного експерименту і, зокрема, акцентується увага на демонстраційний фізичний експеримент. Зазначено, що оновлене програмне забезпечення для Windows 11 дозволяє проводити математичну обробку результатів експерименту, записувати результати вимірювань в Exsel, Word. Крім цього, за допомогою вимірювального комплексу і програми проведення відеоконференцій Zoom студенти мають можливість виконувати не віртуальні, а реальні лабораторні роботи, дистанційно керуючи комплексом зі свого домашнього комп’ютера, і отримувати результати проведених досліджень. Ця розробка є актуальною під час пандемії та особливо під час воєнного стану, коли немає можливості проведення занять в аудиторіях. The publication analyzes the use of modern technologies in teaching physics. Physics is the foundation for applied sciences, on the basis of which scientific and technical progress is formed, therefore teaching physics to schoolchildren and students is an important and urgent task. For many years, the Department of Physics of KhNPU named after H.S. Skovoroda has been developing developments related to the modernization of physical experiments and, in particular, attention is focused on demonstration physical experiments. It is noted that the updated software for Windows 11 allows you to perform mathematical processing of the results of the experiment, record the results of measurements in Excel, Word. In addition, with the help of the measuring complex and the Zoom video conferencing program, students have the opportunity to perform not virtual, but real laboratory work, remotely controlling the complex from their home computer, and to receive the results of conducted research. This development is relevant during a pandemic and especially during martial law, when it is not possible to conduct classes in classrooms.
Опис
Ключові слова
освітній процес, викладання фізики, інформаційні технології, educational process, teaching of physics, information technologies
Цитування
Масич В. В. Застосування сучасних технологій при викладанні фізики / В. В. Масич, Є. Б. Малець, В. М. Сєргєєв // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 159–161.