ПРО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
Курс Нової української школи на формування компетентностей зумовлює творчий перегляд ідей В. Сухомлинського, який надавав особливу увагу дитиноцентризму, дотриманню глибокої поваги до особистості дитини, розвитку в неї високої духовної культури, необхідності самовиховання і саморозвитку впродовж усього життя. Серед важливих засобів саморегуляції навчання і поведінки учнів В. Сухомлинський відзначав виняткову роль оцінки навчальних досягнень учнів, взаємостосунків вчителя та його учнів. Зазначено, що до проблеми формування оцінювальної діяльності учнів В. Сухомлинський ставився з особливою психолого-педагогічною увагою, пильністю і наголошував на важливості та необхідності починати цей процес з початкової школи. Видатний педагог звертає увагу на те, що «маленька людина» має на власному досвіді переконатися, що уміння вимірювати результати власної навчальної діяльності різними мірами та з різних боків допомагає досягати успіхів у навчанні. The publication analyzes the formation of students' evaluation activity in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi. Course of the New Ukrainian School on the formation of competences causes a creative revision of the ideas of V. Sukhomlynskyi, who paid special attention to child-centrism, the observance of deep respect for the child's personality, the development of a high spiritual culture in him, the need for self-education and self-development throughout life. Among the important means of self-regulation of learning and behavior of students, V. Sukhomlynskyi noted the exceptional role of evaluating students' educational achievements, the relationship between the teacher and his students. It is noted that V. Sukhomlynskyi treated the problem of forming the evaluation activity of students with special psychological and pedagogical attention and vigilance and emphasized the importance and necessity of starting this process from elementary school. The outstanding teacher draws attention to the fact that the "little person" has to make sure on his own experience that the ability to measure the results of his own educational activity by different measures and from different angles helps to achieve success in education.
Опис
Ключові слова
дитиноцентризм, оцінювальна діяльність, освітній процес, педагогічна спадщина, Сухомлинський В. О., child-centeredness, evaluation activity, educational process, pedagogical heritage, V. O. Sukhomlynskyi
Цитування
Масюк О. М. Про формування оцінювальної діяльності учнів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / О. М. Масюк, Л. І. Титаренко // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 93–96.