АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ШЕРИНГОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність даної теми дослідження полягає в тому, що економіка спільного споживання розвивається завдяки розвитку IT-технологій за допомогою створення шерингових онлайн інтернет-платформ, мета яких полягає в обміну між споживачами. Можно сказати, що розвиток даної економіки певним чином залежить від розвитку інформаційних технологій, які на сьогоднішній день набирають стрімкого темпу. Тому такі платформи і створюють основу ринку шерингу. Актуальность данной темы исследования заключается в том, что экономика общего потребления развивается благодаря развитию IT-технологий с помощью создания шеринговых онлайн интернет-платформ, цель которых состоит в обмене между потребителями. Можно сказать, что развитие данной экономики определенным образом зависит от развития информационных технологий, на сегодняшний день набирают стремительного темпа. Поэтому такие платформы и создают основу рынка шеринга. The relevance of this research topic is that economics coconsumption is evolving through the development of IT-technologies by creating online sharing online platforms is the exchange between consumers. We can say that the development of this economy to some extent depends on the development of information technology, which today are gaining momentum. Therefore, such platforms and create the basis of the sharing market.
Опис
Ключові слова
шерингова економіка, комунікаційні технології, IT-технології, онлайн Інтернет, студентські роботи, шерингова экономика, коммуникационные технологии, IT-технологии, онлайн Интернет, студенческие работы, sharing economy, communication technologies, IT-technologies, online Internet, student work
Цитування
Воропаєва О. В. Аналіз розвитку шерингової економіки в Україні / О. В. Воропаєва // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 94–97.