Теоретичний аналіз методологічних позицій у процесі розвитку вищої художньо-педагогічної освіти ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
У статті проаналізовано теоретико-методологічні аспекти розвитку художньо-педагогічної освіти в Україні в ХХ ст. на тлі різних соціальних, історичних та політичних подій, що характерезують її появу й сучасний стан, а також розкрито нові напрями подальшого розвитку. Доведено, що ефективність вивчення розвитку художньопедагогічної освіти як системи залежить від дотримання багатьох компонентів. Передусім, художньо-педагогічна освіта має виконувати соціальне замовлення суспільства, яке стосується підготовки кваліфікованих фахівців і спрямована на розвиток національної культури як складової й важливого компонента освіти. В статье проанализированы теоретико-методологические аспекты развития художественно-педагогического образования в Украине в ХХ ст. на фоне разных социальных, исторических и политических событий, характеризующих ее появление и современное состояние, а также раскрыты новые направления дальнейшего развития. Доказано, что эффективность изучения развития художественно-педагогического образования как системы зависит от соблюдения многих компонентов. Прежде всего, художественно-педагогическое образование должно выполнять социальный заказ общества, который касается подготовки квалифицированных специалистов и направлен на развитие национальной культуры как составляющей и важного компонента образования. The article analyzes the theoretical and methodological aspects of the development of art and pedagogical education in Ukraine in the twentieth century. against the background of various social, historical and political events that characterize its emergence and current state, as well as new directions for further development. It is proved that the effectiveness of studying the development of art and pedagogical education as a system depends on the observance of many components. First of all, art and pedagogical education should fulfill the social order of society, which concerns the training of qualified specialists and is aimed at the development of national culture as a component and an important component of education.
Опис
Ключові слова
методологія, художньо-педагогічна освіта, історія педагогіки, методология, художественно-педагогическое образование, история педагогики, methodology, art and pedagogical education, history of pedagogues
Цитування
Паньок Т. В. Теоретичний аналіз методологічних позицій у процесі розвитку вищої художньо-педагогічної освіти ХХ століття / Т. В. Паньок // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 38 (91). – С. 40–47.