The physiological and genetic differences between flycatchers (Ficedula albicollis vs. Ficedula hypoleuca)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences
Анотація
The paper studies interspecies physiological and genetic differences between the white-collared flycatcher and the pied flycatcher of the genus Ficedula. The fact that the flycatchers are capable of interspecies hybrid- ization is one more reason for particular interest to these species. Using our own-developed method of taking venous blood from the eye’s sinus, we took blood samples from birds in the protected area of Homilshanski Forests, Kharkiv, Ukraine, to study their leukogram patterns. The bird feathers were also collected for genetic analysis -- to identify interspecies differences with application of the ISSR technique. It was revealed that the percentage of heterophiles in the nestlings of the pied flycatcher was lower than in the nestlings of the white- collared flycatcher. The micronucleus test did not reveal any significant difference in the interspecies groups. The spectra of amplification products obtained with the primer (AGC)6 G showed that the white-collared flycatchers had a more heterogeneous structure. The study of the leukogram, micronucleus test, and the ISSR analysis can be especially effective in the study of intra-species genetic differentiation. У статті вивчаються міжвидові фізіологічні та генетичні відмінності між мухоловкою білошиєю та мухоловкою з роду Ficedula. Той факт, що мухоловки здатні до міжвидової гібридизації, є ще однією причиною особливого інтересу до цих видів. Використовуючи розроблену нами власну методику взяття венозної крові із синуса ока, ми взяли проби крові у птахів у заповідній зоні Гомільшанських лісів, м. Харків, Україна, щоб вивчити їх лейкограмму. Пір’я птахів також збирали для генетичного аналізу - для виявлення міжвидових відмінностей із застосуванням методики ISSR. Виявлено, що відсоток гетерофілів у пташенятах мухоловки нижчий, ніж у пташенят мухоловки білошиї. Мікроядерний тест не виявив істотної різниці міжвидових груп. Спектри продуктів ампліфікації, отримані за допомогою праймера (AGC) 6 G, показали, що мухоловки білошиї мали більш неоднорідну структуру. Дослідження лейкограми, мікроядерного тесту та аналізу ISSR може бути особливо ефективним при вивченні внутрішньовидової генетичної диференціації. В статье изучаются межвидовые физиологические и генетические различия между мухоловкой-белошейкой и мухоловкой из рода Ficedula. Тот факт, что мухоловки способны к межвидовой гибридизации является еще одной причиной особого интереса к этим видам. Используя разработанную нами собственную методику взятия венозной крови из синуса глаза, мы взяли пробы крови у птиц в заповедной зоне Гомольшанских лесов (м. Харьков, Украина), чтобы изучить их лейкограмму. Перья птиц также собирали для генетического анализа - для выявления межвидовых различий с применением методики ISSR. Выявлено, что процент гетерофил у птенцов мухоловки ниже, чем у птенцов мухоловка-белошейки. Микроядерный тест не выявил существенных различий межвидовых групп. Спектры продуктов амплификации, полученные с помощью праймера (AGC) 6 G, показали, что у мухоловки-белошейки они имели более неоднородную структуру. Исследование лейкограммы, микроядерного теста и анализа ISSR может быть особенно эффективным при изучении внутривидовой генетической дифференциации.
Опис
Ключові слова
flycatchers, ISSR inter-microsatellite analysis, leukogram, micronuclei, мухоловки, ISSR міжмікросателітний аналіз, лейкограма, мікроядра, межмикросателлитный анализ ISSR, лейкограмма, микроядра
Цитування
Chaplygina А. The physiological and genetic differences between flycatchers (Ficedula albicollis vs. Ficedula hypoleuca) / А. Chaplygina and etc. // Folia Oecologica : international scientific journal / Ed. M. Barna. – 2018. – Vol. 45. – № 2. – Р. 111–119.