РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОГО РЕФРАКТОМЕТРА НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ COLORKIT

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
STEM освіта - це один із пріоритетних напрямків у вирішенні проблеми збільшення інтересу дітей до природничих-математичних та технічних наук. Затверджені урядом України «Концепція розвитку STEM-освіти до 2027 року» та «Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» передбачають розвиток освітньої матеріальної бази. В той же час, в Україні виробляється досить незначна кількість пристроїв для навчальних цифрових лабораторій. Статтю присвячено проблемі розробки комп’ютерних навчальних лабораторій, а саме створенні світлодіодного навчального комп’ютерного рефрактометра на основі вітчизняного програмного забезпечення. Представлено діючу модель шкільного комп’ютерного рефрактометра та результати його апробації. Розроблений пристрій дозволяє з достатньо високою точністю проводити як вимірювання показників заломлення рідин так і вивчати зміну показника заломлення в режимі реального часу. Показано, що на основі застосунку ColorKit можна створити в умовах шкільної хімічної лабораторії якісні навчальні рефрактометри, за допомогою яких можна наочно демонструвати принципи на яких ґрунтується робота цих оптичних пристроїв. STEM education is one of the priority directions in solving the problem of increasing children's interest in natural, mathematical and technical sciences. The "Concept for the development of STEM education until 2027" and "On the approval of a standard list of teaching aids and equipment for classrooms and STEM laboratories" approved by the Government of Ukraine provide for the development of the educational material base. At the same time, a rather small number of devices for educational digital laboratories are produced in Ukraine. The article is devoted to the problem of developing computer training laboratories, namely the creation of an LED training computer refractometer based on domestic software. The working model of the school computer refractometer and the results of its approval are presented. The developed device makes it possible to measure the refractive index of liquids with sufficiently high accuracy and to study the change in the refractive index in real time. It is shown that on the basis of the ColorKit application, it is possible to create high-quality educational refractometers in the conditions of a school chemical laboratory, with the help of which it is possible to visually demonstrate the principles on which the operation of these optical devices is based.
Опис
Ключові слова
освітні технології, навчальні цифрові лабораторії, рефрактометрія, ColorKit, educational technologies, educational digital laboratories, refractometry
Цитування
Романько А. Розробка комп’ютерного рефрактометра на основі програмного засобу ColorKit / А. Романько, О. Винник // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 111–116.