Physical fitness of young Greco-Roman athletes under the restrictions of the COVID-19 pandemic

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Pedagogy of Health
Анотація
The physical training of young athletes is the basis for future success in competitions. Its effectiveness depends on many factors, among which safe conditions for life support stand out. In the context of the COVID-19 pandemic, there are significant restrictions on the training of young athletes. The aim of the study is the physical training of young Greco-Roman wrestlers in the context of the COVID-19 pandemic. The study involved young athletes (boys, n=20, age 5-7 years, Kharkiv, Ukraine). The experimental group of initial training (n=10) consisted of young athletes of the first year of study (children’s sports school). The control group (n=10) consisted of children in the first year of primary school education. The study was conducted for 12 weeks. At the beginning and at the end of the study, a final testing of the level of physical fitness of boys was carried out. Tests were used to determine strength abilities, speed-strength abilities, coordination readiness and flexibility development. The study included all students whose parents agreed to participate in the study. This study was conducted by the Declaration of Helsinki and approved by the Ethics Committee of University. Positive changes in the experimental group were observed in tests characterizing the level of development of coordination abilities. During repeated testing, the experimental group was much better oriented in space when performing three rolls. This was manifested in a reduction in the time of their implementation (t=4.091; р˂0.001) and a longer balance in static conditions (t=4.11; р˂0.01). In tests for the manifestation of strength and coordination abilities, there is a tendency to positive changes. However, there was no confirmation of a likely difference between pre-test and post-test (p>0.05). In tests for flexibility, the result remained almost unchanged and even deteriorated slightly. There were very slight positive changes in other studied indicators. For the formation of basic physical fitness, it is effective to provide a greater variety of training means and to maximize the focus on the game method of training. The process of training wrestlers of this age should be directed mainly to the development of coordination abilities. Фізична підготовка юних спортсменів є основою для майбутніх успіхів на змаганнях. Ефективність фізичної підготовки юних спортсменів залежить від багатьох факторів, серед яких особливе місце займають безпечні умови життєзабезпечення. В умовах пандемії COVID-19 існують значні обмеження на підготовку юних спортсменів. Метою дослідження є фізична підготовка юних борців греко-римського стилю в умовах пандемії COVID-19. У дослідженні брали участь юні спортсмени (хлопчики, n=20, вік 5-7 років, Харків, Україна). Експериментальна група початкової підготовки (n=10) складалася з юних спортсменів першого року навчання (дитяча спортивна школа). Контрольну групу (n=10) склали діти першого року навчання в початковій школі. Дослідження проводилося протягом 12 тижнів. На початку та наприкінці дослідження було проведено підсумкове тестування рівня фізичної підготовленості хлопчиків. Тести використовувалися для визначення силових здібностей, швидкісно-силових здібностей, координаційної підготовленості та розвитку гнучкості. У дослідженні брали участь всі учні, батьки яких дали згоду на проведення тестування. Це дослідження було проведено відповідно до Гельсінської декларації та схвалено етичним комітетом університету. Позитивні зміни в експериментальній групі спостерігалися в тестах, що характеризують рівень розвитку координаційних здібностей. При повторному тестуванні експериментальна група значно краще орієнтувалася в просторі при виконанні трьох перекатів. Це проявилося в скороченні часу їх виконання (t=4,091; р˂0,001) та більш тривалому утриманні рівноваги в статичних умовах (t=4,11; р˂0.01). У тестах на прояв силових і координаційних здібностей спостерігається тенденція до позитивних змін. Проте не було підтверджено вірогідної різниці між показниками до та після тестування (р>0,05). У тестах на гнучкість результат майже не змінився і навіть навіть дещо погіршився. За іншими досліджуваними показниками відбулися дуже незначні позитивні зміни. Для формування базової фізичної підготовленості ефективно забезпечити більшу різноманітність тренувальних засобів та максимальну увагу приділяти ігровому методу тренування. Процес підготовки борців цього віку повинен бути спрямований переважно на розвиток координаційних здібностей.
Опис
Ключові слова
COVID-19 pandemic, Greco-Roman style, life safety, young athletes, physical training, пандемія COVID-19, греко-римська боротьба, безпека життєдіяльності, юні спортсмени, фізична підготовка
Цитування
Physical fitness of young Greco-Roman athletes under the restrictions of the COVID-19 pandemic / R. Rusanov, L. Vostroknutov, Shi Ke, K. Prusik, Ju. Golenkova // Pedagogy of Health. – 2022. –1 (2). – Pp. 48–53.