Числівник як дискурсивне слово в поезії шістдесятників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PublisherInstytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Poznań
Анотація
Стаття присвячена аналізу прагматичної орієнтації дискурсивних слів і визначенню семантичного змісту цифри як дискурсивного слова в поетичних текстах Ліни Костенко. На прикладі чисельного «одного» доведено, що воно втрачає своє первісне значення в поетичному дискурсі, але назовнішнє деіксис відчуває, актуалізовані прикметні значення ознаки, якості і оцінки або модальні значення, що містяться в частинках. Статья посвящена анализу прагматической направленности дискурсивных слов и определению семантического содержания числительного как дискурсивного слова в поэтических текстах Лины Костенко. На примере числа «один» доказано, что оно теряет свое первоначальное значение в поэтическом дискурсе, но местоименные смыслы прилагательные значения характеристики, качества и оценки или модальные значения, содержащиеся в частицах, были актуализированы. The article focuses on the analysis of the pragmatic orientation of the discursive words and the defi nition of the semantic content of the numeral as a discursive word in the poetic texts by Lina Kostenko. On the example of the numeral “one” it is proved that it loses its original meaning in the poetic discourse, but the pronominal deixis senses, the adjectival meanings of feature, quality and evaluation or the modal meanings contained in the particles have been actualized.
Опис
Ключові слова
числівник, дискурсивне слово, поезія, шістдесятники, числительное, дискурсивное слово, поэзия, шестидесятники, numerator, discourse, poetry, sixties
Цитування
Павлова І. А. Числівник як дискурсивне слово в поезії шістдесятників / І. А. Павлова // Studia Ukrainica Posnaniensia / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM ; [kom. red.: A. Hоrniatko-Szumiłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2018. – Zeszyt VI. – S. 111–116.