Анатомічна і макро-мікроморфологічна будова травного тракту куликів як далеких мігрантів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджено анатомічну і макро-мікроскопічну будову травного тракту 16 видів куликів. Установлені особливості будови травного тракту куликів у зв’язку з польотом і далекими міграціями: довжина кишечника в 3,5-4,2 рази перевищує довжину тулубової частини тіла птахів; циклоцельне розташування петель кишечника, що забезпечує компактне розміщення кишечника біля центру маси тіла і сприяє високим аеродинамічним властивостям куликів як далеких мігрантів. Вивчення рельєфу слизової оболонки травного тракту досліджених видів куликів показали, що він має складну архітектоніку: у стравоході – складну гофровану складчасту поверхню; у шлунку – велику кількість вивідних протоків; у кишечнику – пластинчастий рельєф, пластинки якого утворюють складну систему лабіринтів, що збільшує пролонгацію хімусу. Исследовано анатомическое и макро-микроскопическое строение пищеварительного тракта 16 видов куликов. Установлены особенности строения пищеварительного тракта куликов в связи с полетом и дальними миграциями : длина кишечника в 3,5-4,2 раза превышает длину туловищной части тела птиц ; циклоцельное расположение петель кишечника, обеспечивает компактное размещение кишечника у центра массы тела и способствует высоким аэродинамическим свойствам куликов как дальних мигрантов. Изучение рельефа слизистой оболочки пищеварительного тракта исследованных видов куликов показали, что он имеет сложную архитектонику : в пищеводе - сложную гофрированную складчатую поверхность ; в желудке - большое количество выводных протоков ; в кишечнике - пластинчатый рельеф, пластинки которого образуют сложную систему лабиринтов, что увеличивает пролонгации химуса. Anatomic and macro-micromorphologic structure of the digestive tract of 16 species of waders was studied. The features of the structure of the digestive tract of waders in connection with flights and long-distant migrations are determined: the length of the intestine is 3,5-4,2 times as much as the length of the birds’ body; loop integral location of bowel loops provides compact accommodati on of the intestine by the center of the mass of the body, thus contributing to the high aerodynamic characteristics of the waders as long-distant migrants. Research of the relief of mucosa of the digestive tract of the studied species of waders has shown that it has a complex architectonics: in the esophagus there is a complex folded corrugated surface; in the stomach there is a large amount of the excretory ducts; in the intestine there is a lamellar relief, the blades of which form a complex system of labyrinths and increase the prolongation of chyme.
Опис
Ключові слова
зоологія, травний тракт птахів, кулики, анатомічна будова, рельєф слизової оболонки, далекі мігранти, зоология, пищеварительный тракт птиц, кулики, анатомическое строение, рельеф слизистой оболочки, далекие мигранты, zoology, the digestive tract of birds, wader, anatomical structure, mucosal relief, long-distance migrants
Цитування
Харченко Л. П. Анатомічна і макро-мікроморфологічна будова травного тракту куликів як далеких мігрантів / Л. П. Харченко, І. О. Ликова // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. : вих. щоріч. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 15. – С. 62–77.