КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглядається проблема формування у здобувачів різних компонентів критичного мислення у вигляді кейс-технології. Розглядається етапи розробки кейс-методів та методичні поради для розвитку у здобувачів навичок інтерпретації навчального матеріалу, гнучкості, самостійності та рефлексії. The theses examine the problem of formation of various components of critical thinking in applicants in the form of case technology. The stages of development of case methods and methodical advice for the development of students' skills in interpreting educational material, flexibility, independence and reflection are considered.
Опис
Ключові слова
критичне мислення, кейс-технологія, кейс-ситуація, командні форми навчання, активність, дискусія, сritical thinking, case-technology, case-situation, team-based learning, activity, discussion
Цитування
Ковічинська К. А. Кейс-технологія як засіб розвитку критичного мислення у здобувачів середньої освіти / К. А. Ковічинська, В. М.Сергєєв // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 257–259.