Продуктивна педагогіка та методика викладання педагогічних дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до проведення лекційних, семінарських занять, організації самостійної роботи, підготовки до підсумкової атестації з курсу «Продуктивна педагогіка та методика викладання педагогічних дисциплін» містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань залікових модулів та тематику індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти за модульною системою, питання для обговорення, конструктивні, творчі завдання. Завдання для самопідготовки, питання для самоконтролю допоможуть здобувачам вищої освіти аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Methodological recommendations for conducting lectures, seminars; arranging independent work; preparing for the final certification for the course ‘Productive pedagogy and methods of teaching pedagogical disciplines’, all these contain organizational and methodological instructions, a list of credit module tasks and topics for individual independent work of higher education applicants according to the modular system, questions for discussion, as well as constructive and creative assignments. Tasks for self-training and questions for self-control will assist higher education applicants in analytical understanding of lecture classes content; optimizing educational activities while classroom activities; organizing self-studies, and rational carrying out of self-preparation for the final certification.
Опис
Ключові слова
продуктивна педагогіка, методика викладання педагогічних дисциплін, productive pedagogy, method of teaching pedagogical disciplines
Цитування
Продуктивна педагогіка та методика викладання педагогічних дисциплін : метод. рек. до проведення лекц., семінар. занять, орг. позааудитор. самост. роботи, підгот. до підсумкової атестації / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: О. В. Попова, С. О. Васильєва]. – Харків : [б. в.], 2022. – 45 с.