Освіта в умовах пандемії: можливості та обмеження цифрового навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Анотація
Незважаючи на велику кількість технологічних можливостей, які застосовуються в різних країнах і забезпечують безперервність освітнього процесу, криза виявила і деякі неочевидні на перший погляд нетехнологічні труднощі, пов'язані з впровадженням таких інструментів. Досягнення найкращих освітніх результатів в умовах дистанційного навчання більш трудомістке і пов'язане з необхідністю включення в процес придбання знань не тільки самих учнів, але часом і членів їх сімей. все це можна розглядати як своєрідний спосіб розвитку цифрової компетентності учнів і (або) їх батьків (старших товаришів). Однак на практиці таке ускладнення освітнього процесу частіше виявляється дестабілізуючим фактором як з точки зору ефективності навчання, так і його впливу на сімейний клімат. Несмотря на большое количество технологических возможностей, применяемых в разных странах и обеспечивающих непрерывность образовательного процесса, кризис выявил и некоторые неочевидные, на первый взгляд, нетехнологические трудности, связанные с внедрением таких инструментов. Достижение наилучших образовательных результатов в условиях дистанционного обучения более трудоемко и связано с необходимостью включения в процесс приобретения знаний не только самих учащихся, но порой и членов их семей. все это можно рассматривать как своеобразный способ развития цифровой компетентности учащихся и (или) их родителей (старших товарищей). Однако на практике такое усложнение образовательного процесса чаще оказывается дестабилизирующим фактором, как с точки зрения эффективности обучения, так и его влияния на семейный климат. Despite the large number of technological opportunities used in different countries and ensuring the continuity of the educational process, the crisis has revealed some seemingly non-technological non-technological difficulties associated with the implementation of such tools. Achieving the best educational results in distance learning is more time consuming and involves the need to include in the process of acquiring knowledge not only students themselves, but sometimes members of their families. all this can be seen as a kind of development of digital competence of students and (or) their parents (senior peers). However, in practice, such a complication of the educational process is often a destabilizing factor both in terms of the effectiveness of education and its impact on the family climate.
Опис
Ключові слова
Дистанційне навчання, цифрова компетентність, пандемія, ефективність навчання, технологічні можливості, дистанционное обучение, цифровая компетентность, пандемия, эффективность обучения, технологические способности, distance learning, pandemic, learning efficiency, technological capabilities, digital competence
Цитування
Бачинська Я. О. Освіта в умовах пандемії: можливості та обмеження цифрового навчання / Я. О. Бачинська // Теорія, практика, перспективи : зб. тез доп. на Всеукр. наук.-метод. семінарі з елементами вебінару, Харків, 26 лют. 2021 р. / Харків. торг.-економ. ін-т КНТЕУ.– Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2021. – С. 3–5.