ОСВІТА – ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНЬОГО. ЯКІСНА ОСВІТА ЯК ЗАПОРУКА ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто роль освіти в отриманні гідної праці, яка б захищала права працівників та приносила б адекватну винагороду, забезпечувала б соціальну захищеність, а також залишала б час для інших сторін життя й відкривала б шлях для соціальної інтеграції. Саме на цю характеристику праці правової і соціальної точки зору неодноразово звертав увагу доктор юридичних наук, професор О. І. Процевський у своїх дослідженнях. Наведено ключові складові з позиції науки трудового права концепції гідної праці. Зазначено, що концепція гідної праці, безперечно, зважаючи на її значення у піднесенні людської праці на новий творчий рівень в умовах інформаційного суспільства, є провідним напрямком розвитку науки трудового права і трудового законодавства. На сьогодні трудове законодавство вже трансформується під потреби впровадження концепції гідної праці, а наука трудового права, базуючись на гуманістичних ідеалах та постулатах, сформульованих О. І. Процевським, все активніше породжує актуальні та якісні дослідження у цьому напрямку. The publication examines the role of education in obtaining decent work, which would protect the rights of workers and bring adequate remuneration, ensure social security, and also leave time for other aspects of life and pave the way for social integration. Precisely for this characteristic of work from the legal and social point of view, doctor of legal sciences, professor O. I. Protsevskiy repeatedly drew attention in his research. Key components of the concept of decent work from the point of view of the science of labor law are presented. It is noted that the concept of decent work, undoubtedly, given its importance in raising human labor to a new creative level in the conditions of the information society, is the leading direction of the development of the science of labor law and labor legislation. Today, labor legislation is already being transformed to meet the needs of the implementation of the concept of decent work, and the science of labor law, based on the humanistic ideals and postulates formulated by O. I. Protsevsky, is increasingly actively generating relevant and high-quality research in this direction.
Опис
Ключові слова
вища юридична освіта, трудове право, трудове законодавство, гідна праця, соціальна захищеність, higher legal education, labor law, labor legislation, decent work, social security, social security
Цитування
Шабанов Р. І. Освіта – потенціал майбутнього. Якісна освіта як запорука продуктивної зайнятості / Р. І. Шабанов // Юридична освіта – майбутній капітал України : круглий стіл до Дня працівника освіти, 29 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 10–12.