Мікробіологія з основами вірусології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Практикум складений відповідно до програми дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології». Мета видання - доповнити лекційний матеріал і направити студентів на придбання практичних навичок в роботі з мікроскопом і технікою мікроскопіювання, в підготовці різних типів препаратів, а також засвоєння методик проведення кількісного і якісного обліку мікроорганізмів в об'єктах навколишнього середовища, продуктах харчування та збудників хвороб рослин, тварин та людей. Практикум составлен в соответствии с программой дисциплины «Микробиология с основами вирусологии». Цель издания - дополнить лекционный материал и направить студентов на приобретение практических навыков в работе с микроскопом и техникой микроскопирования, в подготовке типов препаратов, а также усвоение методик проведения количественного и качественного учета микроорганизмов в объектах окружающей среды, продуктах питания и возбудителей болезней растений , животных и людей. The workshop was compiled in accordance with the program of the discipline "Microbiology with the basics of virology." The purpose of the publication is to supplement the lecture material and direct students to acquire practical skills in working with a microscope and microscopic techniques, in preparing types of drugs, as well as mastering methods for quantitative and qualitative accounting of microorganisms in environmental objects, food products and pathogens of plants, animals and people.
Опис
Ключові слова
мікробіологія, вірусологія, техніка мікроскопіювання, лабораторні роботи, самостійні роботи, микробиология, вирусология, техника микроскопирования, лабораторные работы, самостоятельные работы, microbiology, virology, microscope technique, laboratory works, independent work
Цитування
Бачинська Я. О. Мікробіологія з основами вірусології : практикум для підготовки й проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів спеціальностей: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ; 091 Біологія / Я. О. Бачинська, І. О. Ликова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків : ХНПУ, 2019. – 110 с.