Intercultural discourse in the philosophy of education: Theoretical refl ection between generality and singularities

dc.contributor.authorKultaeva, M.
dc.date.accessioned2021-03-15T13:55:29Z
dc.date.available2021-03-15T13:55:29Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractIntercultural discourse within the philosophy of education is regarded as its self-reflection in industrial and post-industrial cultural contexts, including their national specificity. Th e distinctions between theoretical priorities of the philosophy of education in industrial and post-industrial societies are analyzed as founded either on the logic of generality or on the logic of singularities. The logic of singularities tends to dominate in post-industrial cultural conditions as the culture of the knowledge society and as an important element in its system of education. Th e theory of the society of singularities (A. Reckwitz) is verified through the analysis of the changes in the self-understanding of the philosophy of education, which is trying to adapt itself to new cultural and social challenges. Th e heritage of the Enlightenment is carefully preserved both in the continental European and in the American philosophical tradition with all their diversity and paradoxes of different epistemic cultures. Międzykulturowy dyskurs w fi lozofi i edukacji postrzegany jest jako jej samo-refl eksja w industrialnych i postindustrialnych kulturowych kontekstach, wliczając w to ich narodową charakterystykę. Różnice między teoretycznymi priorytetami fi lozofi i edukacji w industrialnych i postindustrialnych społeczeństwach analizowane są jako ufundowane albo na logice ogólności albo singularyzacji. Ta druga wykazuje tendencję do dominacji w postindustrialnych kulturowych warunkach jako kultura społeczeństwa wiedzy oraz jako istotny element w systemie edukacji. Teoria singularyzacji społeczeństwa (A. Reckwitz) może zostać użyta jako metodologia zweryfi kowana do analizy przemian samorozumienia fi lozofi i edukacji, która stara się zaadaptować do nowych kulturowych i społecznych wyzwań. Dziedzictwo oświecenia jest starannie przechowane zarówno w kontynentalnej, europejskiej, jak i amerykańskiej fi lozofi cznej tradycji, w ich zróżnicowaniu i paradoksach odmiennych kultur epistemicznych. Міжкультурний дискурс у рамках філософії освіти розглядається як його саморефлексія в індустріальному та постіндустріальному культурному контексті, включаючи їх національну специфіку. Розмежування теоретичних пріоритетів філософії освіти в індустріальному та постіндустріальному суспільствах аналізується як засноване або на логіці загальності, або на логіці особливостей. Логіка особливостей має тенденцію домінувати в постіндустріальних культурних умовах як культура суспільства знань і як важливий елемент його системи освіти. Теорія суспільства сингулярностей (А. Реквіц) перевіряється шляхом аналізу змін у саморозумінні філософії освіти, яка намагається адаптуватися до нових культурних та соціальних викликів. Спадщина Просвітництва ретельно зберігається як в континентальній Європі, так і в американській філософській традиції з усім їх різноманіттям і парадоксами різних епістемічних культур. Межкультурный дискурс в рамках философии образования рассматривается как его саморефлексия в индустриальном и постиндустриальном культурном контексте, включая их национальную специфику. Разграничение теоретических приоритетов философии образования в индустриальном и постиндустриальном обществах анализируется как основанное или на логике всеобщности, или на логике особенностей. Логика особенностей имеет тенденцию доминировать в постиндустриальных культурных условиях как культура общества знаний и как важный элемент его системы образования. Теория общества сингулярности (А. Реквиц) проверяется путем анализа изменений в самопонимании философии образования, которая пытается адаптироваться к новым культурным и социальным вызовам. Наследие Просвещения тщательно сохраняется как в континентальной Европе, так и в американской философской традиции со всем их многообразием и парадоксами различных эпистемических культур.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationKultaeva M. Intercultural discourse in the philosophy of education: Theoretical refl ection between generality and singularities / M. Kultaeva // Wielogłos w myśli o wychowaniu : 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej / Uniwersytet Warszawski ; redakcja naukowa S. Sztobryn, K. Dworakowska . – Warszawa, 2020. – S. 80–95. – Pedagogika Filozoficzna ; т. 8uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-83-235-4254-4 (pdf online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4277
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherWydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiegouk_UA.UTF-8
dc.subjectphilosophy of educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectintercultural discourseuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneralityuk_UA.UTF-8
dc.subjectsingularitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectepistemic culturesuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicationuk_UA.UTF-8
dc.subjectknowledgeuk_UA.UTF-8
dc.subjectфілософія освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectміжкультурний дискурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеоріяuk_UA.UTF-8
dc.subjectзагальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectособливостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectепістемічні культуриuk_UA.UTF-8
dc.subjectспілкуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectзнанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectфилософия образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмежкультурный дискурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорияuk_UA.UTF-8
dc.subjectвсеобщностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectособенностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectэпистемические культурыuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectзнанияuk_UA.UTF-8
dc.titleIntercultural discourse in the philosophy of education: Theoretical refl ection between generality and singularitiesuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMiędzykulturowy dyskurs w fi lozofi i edukacji: teoretyczna refl eksja między ogólnością a singularyzacjąuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМіжкультурний дискурс у філософії освіти: теоретичний роздум між загальністю та особливістюuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМежкультурный дискурс в философии образования: теоретическое отражение между общностью и особенностямиuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Kultaeva M. Intercultural discourse in the philosophy of education .pdf
Розмір:
3.72 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: