Характеристика уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дана стаття присвячена дослідженню уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння. Аналізуються наукові підходи щодо визначення змісту і правової природи уявної оборони, її характерних ознак, місця у системі заходів, що виключають злочинність діяння, визначаються основні ознаки уявної оборони. На підставі ґрунтовного аналізу кримінального законодавства визначаються види уявної оборони. Данная статья посвящена исследованию мнимой обороны как обстоятельства, что исключает преступность деяния. Анализируются научные подходы относительно определения содержания и правовой природы мнимой обороны, ее характерных признаков, места в системе мер, что исключают преступность деяния. В ходе проведения основательного анализа уголовного законодательства определяются виды мнимой обороны. This article is devoted to the study of imaginary defense, as the circumstances that exclude criminality. Analyzes the scientific approaches regarding the definition of the content and legal nature of the alleged defense of its characteristic features, space in the system of measures that exclude criminality. In the course ofcarrying out a thorough analysis of the criminal legislation defined types of imaginary defense.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, кримінальна відповідальність, необхідна оборона, уявна оборона, суспільно небезпечні діяння, уголовное право, уголовная ответственность, необходимая оборона, мнимая оборона, общественно опасные деяния, criminal law, criminal liability, self-defense, defense of the imaginary, socially dangerous acts
Цитування
Дарсанія Л. В. Характеристика уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння / Л. В. Дарсанія // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 25. – С. 133–139.