МІСЦЕ ВИДІВ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ 10–12 РОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Процес підготовки кваліфікованих спортсменів потребує постійного вивчення. Необхідно враховувати сучасні умови та особливості навчально-тренувального процесу, вносити корегування у методику навчання. Мета дослідження – за результатами анкетування фахівців, визначити ступінь важливості спеціальних здібностей та якостей юних фехтувальників 10-12 років у тренувальному процесі на етапі базової підготовки. Учасники. В анкетуванні взяли участь провідні тренери та кваліфіковані фехтувальники Харківщини (n=21). Методи організації дослідження: педагогічні спостереження, бесіди, анкетування, аналіз спеціальної літератури, методи математичної статистики обробки отриманих результатів. Результати: Фехтування є складно-координаційним видом спортивного єдиноборства з використанням холодної зброї. На основі аналізу спеціальної літератури було розроблено анкету та проведено анкетування фахівців фехтувального спорту. За основні складові загальної підготовленості фехтувальника було обрано: інтелектуальний розвиток (знання, вміння, навички); фізичний розвиток (антропометричні дані та психосоматика); фізичні якості; технічна підготовленість; тактична підготовленість (розуміння, вміння, навички). За результатами анкетування встановлено рівні значущості означених показників особистості юного фехтувальника. Також визначено їхнє місце на етапі базової підготовки. Висновки: Найважливішими названі інтелектуальні вміння (95,23%) та навички (90,47%); розвиток спритності (61,90%) та швидкості (42,85%); розуміння фехтувальником мети виконання технічних прийомів (71,42%). The process of training of qualified athletes requires constant study. It is necessary to take into account modern conditions and peculiarities of the educational and training process, to make adjustments to the teaching methodology. The purpose of the study is to determine the degree of importance of special abilities and qualities of young fencers aged 10-12 years in the training process at the stage of basic training, based on the results of a survey of experts. Participants. Leading coaches and qualified fencers of Kharkiv Region (n=21) took part in the survey. Methods of research organization: pedagogical observations, interviews, questionnaires, analysis of special literature, methods of mathematical statistics for processing the obtained results. Results: Fencing is a complex-coordinating type of martial arts with the use of cold weapons. Based on the analysis of special literature, a questionnaire was developed and a survey of fencing experts was conducted. The main components of a fencer's overall preparation were chosen as follows: intellectual development (knowledge, skills, abilities); physical development (anthropometric data and psychosomatics); physical qualities; technical readiness; tactical preparedness (understanding, ability, skills). According to the results of the survey, the levels of significance of the specified indicators of the young fencer's personality were established. Their place at the stage of basic training is also determined. Conclusions: Intellectual abilities (95.23%) and skills (90.47%) were named as the most important; development of dexterity (61.90%) and speed (42.85%); the fencer's understanding of the purpose of performing technical techniques (71.42%).
Опис
Ключові слова
фехтування, інтелектуальна підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, фізичний розвиток, фізичні якості, fencing, intellectual training, technical training, tactical training, physical development, physical qualities
Цитування
Кривенцова І. Місце видів підготовленості юних фехтувальників 10–12 років / І. Кривенцова, В. Клименченко, Д. Самойлов // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 38–44.