Мнемотехніка на уроках математики в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
Стаття присвячена пошуку шляхів удосконалення способів запам'ятовування навчальної інформації учнями початкової школи. Однією з ефективних технологій запам'ятовування є мнемоніка. Розкрито сутність цієї технології, вплив на розвиток учнів та шляхи її впровадження у навчальний процес. Наведено приклади застосування мнемотехніки під час вивчення нумерації чисел першого десятку. Розглянуто авторську методику Г. Чепурного «Числа та їх таємниці», суть якої полягає в поданні цифрової інформації в образно-ігровій формі із використанням спеціальних тренажерів, ігор, зошита-розмальовки, казки. Статья посвящена поиску путей усовершенствования способов запоминания учебной информации учащимися начальной школы. Одной из эффективных технологий запоминания является мнемоника. Раскрыта сущность этой технологии, влияние на развитие учащихся и пути ее внедрения в учебный процесс. Приведены примеры применения мнемотехники при изучении нумерации чисел первого десятка. Рассмотрена авторская методика Г. Чепурного «Числа и их тайны», суть которой заключается в представлений цифровой информации в образно-игровой форме с использованием специальных тренажеров, игр, тетради-раскраски, сказки. The article is devoted to the search for ways to improve the ways of memorizing educational information by primary school students.One of the effective memory technologies is mnemonics. The article reveals the essence of this technology, the impact on the devel-opment of students and the ways of its implementation in the educational process. Examples of the use of mnemonics are given in the study of the numbering jf the first ten numbers. The author's technique of G. Chepurny "Numbers and their secrets" is considered. The point of which is to present a digital information in the form of a game with images using special simula-tors, games, notebooks, coloring books, fairy tales.
Опис
Ключові слова
математика, нумерація, числа першого десятку, початкова школа, мнемотехніка, математика, нумерация, числа первой десятки, начальная школа, мнемотехника, mathematics, numbering, numbers of the first ten, elementary school, mnemotechnics
Цитування
Титаренко Л. Мнемотехніка на уроках математики в початковій школі / Л. Титаренко // Новий Колегіум. - Харків : ХНУРЕ, 2019. - № 1. - С. 43-47.