Пандемія COVID-19, крізь призму сучасного економічного мислення та деградацію соціальної політики

dc.contributor.authorКалюжна, Ю. І.
dc.date.accessioned2021-08-17T10:18:22Z
dc.date.available2021-08-17T10:18:22Z
dc.date.issued2021-02-19
dc.description.abstractВ контексті аналізу сучасних глобалізаційних процесів, автором статті, визначено специфіку сучасного економічного мислення, домінантами якого є «необмежене економічне зростання та хиже споживання» і специфіку соціальної політики сучасних держав, деградація якої корелює з вимогами світового капіталізму «нескінченого росту та прогресу». В статті аргументовано доводиться теза про те, що масштаб і динаміка глобалізаційних процесів зумовили зміну світоглядної парадигми та ментальності сучасного суспільства призвівши до панування феномену екстрактивізму (асиметричних, антиномічних, заснованих на домінуванні відносин між людиною і природою, відносин, що передбачають лише «відбирання»), що обумовило настання глобальної екологічної кризи, зокрема, пандемічної кризи COVID-19. Автором статті наголошується на майбутніх ризиках глобальної екологічної кризи (кліматичної, міграційної, пандемічної, продовольчої та ін.), які ставлять під сумнів можливості існування людини, відповідно до наративів сучасної Цивілізації. В контексте анализа современных глобализационных процессов, автором статьи, определена специфика современного экономического мышления, доминантами которого является «неограниченный экономический рост и хищное потребление» и специфику социальной политики современных государств, деградация которой коррелирует с требованиями мирового капитализма «бесконечного роста и прогресса». В статье аргументированно приходится тезис о том, что масштаб и динамика глобализационных процессов обусловили изменение мировоззренческой парадигмы и ментальности современного общества приведя к господству феномена екстрактивизма (асимметричных, антиномических, основанных на доминировании отношений между человеком и природой, отношений, предполагающих только «отъем»), что обусловило наступление глобального экологического кризиса, в частности, пандемического кризиса COVID-19. Автором статьи отмечаются будущие риски глобального экологического кризиса (климатической, миграционной, пандемической, продовольственной и др.), которые ставят под сомнение возможность существования человека, согласно нарративов современной Цивилизации. In the context of the analysis of modern globalization processes, the author of the article determines the specificity of modern economic thinking, the dominants of which are "unlimited economic growth and predatory consumption" and the specificity of social policy of modern states, degradation of which correlates with the requirements of global capitalism of "infinite growth and progress". The article argues that the scale and dynamics of globalization processes have determined the change of worldview paradigm and mentality of of modern society, leading to the prevalence of the phenomenon of extractivism (asymmetrical, antinomian, based on the domination of the relationship between man and nature, a relationship that involves only "taking away"), which has led to the onset of the global environmental crisis, in particular, the pandemic crisis COVID-19. The author of the article notes the future risks of the global ecological crisis (climatic, migration, pandemic, food, etc.), which call into question the possibility of human existence, according to the narratives of modern Civilisation.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКалюжна І. Ю. Пандемія COVID-19, крізь призму сучасного економічного мислення та деградацію соціальної політики / I. Ю. Калюжна // Scientific Collection «InterConf». Theory and practice of science: key aspects : proceedings of the І international scientific and practical conference. – Rome : Dana, 2021. – № 42. – Р. 432–438.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-88-32012-34-7
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5765
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherDanauk_UA.UTF-8
dc.subjectглобалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсвітова економікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональна політикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдеградація соціальної політикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectекстрактивізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectекологічна кризаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпандемія COVID-19uk_UA.UTF-8
dc.subjectризики майбутньогоuk_UA.UTF-8
dc.subjectглобализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмировая экономикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнациональная политикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдеградация социальной политикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectекстрактивизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectэкологический кризисuk_UA.UTF-8
dc.subjectпандемия COVID-19uk_UA.UTF-8
dc.subjectриски будущегоuk_UA.UTF-8
dc.subjectglobalizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectworld economyuk_UA.UTF-8
dc.subjectnational policyuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial policy degradationuk_UA.UTF-8
dc.subjectextractivismuk_UA.UTF-8
dc.subjectecological crisisuk_UA.UTF-8
dc.subjectCOVID-19 pandemicuk_UA.UTF-8
dc.subjectrisks of the futureuk_UA.UTF-8
dc.titleПандемія COVID-19, крізь призму сучасного економічного мислення та деградацію соціальної політикиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПандемия COVID-19, сквозь призму современного экономического мышления и деградации социальной политикиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe COVID-19 pandemic, through the prism of modern economic thinking and the degradation of social policyuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Калюжна Ю. І. .pdf
Розмір:
550.15 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: