THE RECLAMATION OF THE SURFACE LAYER OF MINING LANDSCAPES OF KRYVYI RIH LANDSCAPE TECHNICAL SYSTEM

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Purpose. To investigate the reclamation of the surface layer of mining landscapes of Kryvyi Rih landscape technical system on the example of Shymaniv and Hanniv dumps. Methods. Historical analysis, comparative, cartographic, method of anthropogenic landscape forecasting. Results. It has been determined that Shymaniv dump was created by the Southern Mining and Processing Plant in 1960–1967, belongs to mixed dumps, was formed by automobile tailings resulted into tiers with a leveled and plateau-like surface. The dump in the geological structure has a lower accumulative microstrip, which consists of crystalline rocks that are not involved into development, limestones, loess-like loams; the middle accumulative – denudation microstrip, which is characterized by crushed stone, sand, stone blocks and the upper denudation microstrip, which is represented by blocks and granites. The dump reclaimed and has favorable conditions for the germination of vegetation. By example of the Hanniv dump the possibility of rational use of the surface layer of mining landscapes was considered. The Hanniv dump is a mixed dump with its height of 90 m, partially reclaimed. A gradual biological reclamation technology is proposed for the rapid adaptation of plants to unusual terrain and the improvement of disturbed lands. Maps and technology of biological reclamation have been developed, which reflect the surface layer of mining landscapes of Kryvyi Rih landscape technical system. Conclusions. The reclamation of the surface layer of mining landscapes of Kryvyi Rih landscape technical system exists and needs a detailed study in order to prevent the degradation of disturbed lands due to the action of the mining industry. On the example of Shymaniv and Hanniv dumps the reclamation of the surface layer of mining landscapes has been investigated, the history of the dumps has been determined, the geological-geomorphological, hydrological, climatic, soil - biotic processes that influenced the favorable formation of the reclamation of the surface layer of the dumps have been substantiated, and a gradual biological reclamation technology has been proposed on the example of Hanniv dump. Мета. Дослідити рекультивацію поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи на прикладі Шиманівського та Ганнівського відвалів: Методи. Історичний аналіз, порівняльний, картографічний, метод антропогенно-ландшафтознавчого прогнозу. Результати: Визначено, що Шиманівський відвал складений Південним гірничо-збагачувальним комбінатом 1960–1967рр, відноситься до змішаних відвалів, сформований автомобільною відсипкою і, внаслідок цього утворилися яруси з вирівняною і платоподібною поверхнею. Відвал у геологічній будові має нижню акумулятивну мікросмугу, яка складається із кристалічних порід, які не задіяні з розробками, вапняки, лесоподібні суглинки; середню акумулятивно – денудаційну мікросмугу, якій характерні щебень, супісок, кам’яні брили та верхню денудаційну мікросмугу, яка представлена брилами та гранітами. Відвал є рекультивованим і має сприятливі умови для проростання рослинності. На прикладі Ганнівського відвалу розглянуто можливість раціонального використання поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів. Ганівський відвал є змішаним відвалом висотою 90 м, частково рекультивованим. Для проведення біологічної рекультивації Ганнівського відвалу обґрунтовано і запропонована поетапна технологія біологічної рекультивації задля швидкого пристосування рослин до несвоєрідної місцевості та покращенню порушених земель Криворізької ландшафтно-технічної системи. Розроблені карти та технологія біологічної рекультивації, які відображають поверхневий ярус гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. Висновки: Поверхневий ярус гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи наявний і потребує детального дослідження задля запобігання деградації порушених земель внаслідок дії гірничодобувної промисловості. На прикладі Шиманівського та Ганнівського відвалів досліджено поверхневий ярус гірничопромислових ландшафтів, виділені яруси, визначено історію формування відвалів, обґрунтувано геолого - геоморфологічні, гідрологічні, кліматичні, ґрунтово - біотичні процеси, які вплинули на утворення поверхневого ярусу відвалів, а також запропонована поетапна технологія біологічної рекультивації на прикладі Ганнівського відвалу.
Опис
Ключові слова
surface layer, mining landscapes, Shymaniv dump, Hanniv dump, biological reclamation, microstrip, поверхневий ярус, гірничопромисловий ландшафт, Шиманівський відвал, Ганнівський відвал, біологічна рекультивація, мікросмуги
Цитування
Koptieva T. S. The reclamation of the surface layer of mining landscapes of Kryvyi Rih landscape technical system / T. S. Koptieva // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2023. – Вип. 39. – С. 55–64.