ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації визначено основні напрями підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального виховання підлітків у закладах середньої освіти. Зазначено, що для успішної реалізації цього завдання необхідно враховувати індивідуальні потреби та особливості кожного підлітка, використовувати різноманітні методики й технології соціального виховання, оцінювати результати та вносити корективи в програму, якщо це необхідно. Важливим елементом успішної реалізації програми соціального виховання підлітків є компетентність майбутніх соціальних педагогів, для набуття фахівцями професійної компетентності необхідно забезпечити їх професійну підготовку, надати можливість проходження практики та стажування в закладах загальної середньої освіти та соціальних службах. Крім того, важливим елементом рофесійної підготовки майбутніх соціальних педагогів є розвиток їх особистісних якостей, таких як емпатія, толерантність, комунікативність та інші, що сприятимуть ефективній взаємодії з підлітками з вирішення актуальних соціальних проблем. The publication identifies the main directions of training future social pedagogues for social education of adolescents in secondary education institutions. It is noted that in order to successfully implement this task, it is necessary to take into account the individual needs and characteristics of each adolescent, use various methods and technologies of social education, evaluate the results and make adjustments to the programme, if necessary. An important element of the successful implementation of the programme of social education for adolescents is the competence of future social educators; to ensure that they acquire professional competence, it is necessary to provide them with professional training, internships and training in general secondary education institutions and social services. In addition, an important element of the professional training of future social workers is the development of their personal qualities, such as empathy, tolerance, communication skills and others, which will contribute to effective interaction with adolescents to address current social problems.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, соціальні педагоги, соціальне виховання, підлітки, заклади середньої освіти, магістерські роботи, training of specialists, social educators, social education, adolescents, secondary education institutions, Master's theses
Цитування
Андріамбау Д. Н. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціального виховання підлітків у закладах загальної середньої освіти / Д. Н. Андріамбау // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 10–12.