HISTORICAL-CULTURAL AND LIGHTING CONTEXT OF ARTISTIC EDUCATION IN UKRAINE IN THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Romanian Inventors Forum, Romania
Анотація
The purpose of the work is to reveal artistic-pedagogical experience in the work of Ukrainian artists of the ХХ century. The methodology of the research is to apply art-historical, comparative, historical-logical methods. Its methodological framework is the principles of systematicity and historicism. The methodology of artistic education is considered in the context of the general development of the main Ukrainian and Western European art tendencies with the usage of a cultural approach. The article analyze the historical-cultural circumstances forming the fine-art education in Ukraine for 20 years. We study a new concept and design direction of national art education. There are reviewed methodological bases of the development of ethnopedagogy as a social and cultural phenomenon. It is shown that these 20 years marked as the emergence the fine-art education in Ukraine with focus on the revival of ethnic and cultural traditions. It is concluded that the artistic elite, which personified outstanding cultural and educational figures, for a long historical period, created national treasures in their own creative workshops and transferred their experience to the next generations, performing the role of carriers of artistic culture. It formed the artistic ground on which a new stage of the development of national education was possible. Мета роботи – розкрити художньо-педагогічний досвід творчості українських художників ХХ століття. Методологія дослідження полягає у застосуванні мистецтвознавчого, порівняльного, історико-логічного методів. Її методологічну основу становлять принципи системності та історизму. Методологія художньої освіти розглядається у контексті загального розвитку основних українських та західноєвропейських художніх тенденцій із використанням культурологічного підходу. У статті аналізуються історико-культурні обставини формування художньої освіти в Україні за 20 років. Ми вивчаємо нову концепцію та напрямок проектування вітчизняної художньої освіти. Розглянуто методологічні засади розвитку етнопедагогіки як соціокультурного феномену. Показано, що ці 20 років відзначено зародженням художньої освіти в Україні з орієнтацією на відродження етнокультурних традицій. Робиться висновок у тому, що художня еліта, уособлювала видатних діячів культури та освіти, протягом тривалого історичного періоду створювала національні скарби у творчих майстернях і передавала свій досвід наступним поколінням, виконуючи роль носіїв художньої культури. Вона створила той художній ґрунт, на якому став можливий новий етап розвитку національної освіти. Цель работы - раскрыть художественно-педагогический опыт творчества украинских художников ХХ века. Методология исследования заключается в применении искусствоведческого, сравнительного, историко-логического методов. Ее методологическую основу составляют принципы системности и историзма. Методология художественного образования рассматривается в контексте общего развития основных украинских и западноевропейских художественных тенденций с использованием культурологического подхода. В статье анализируются историко-культурные обстоятельства формирования художественного образования в Украине за 20 лет. Мы изучаем новую концепцию и направление проектирования отечественного художественного образования. Рассмотрены методологические основы развития этнопедагогики как социокультурного феномена. Показано, что эти 20 лет отмечены зарождением художественного образования в Украине с ориентацией на возрождение этнокультурных традиций. Делается вывод о том, что художественная элита, олицетворявшая выдающихся деятелей культуры и образования, на протяжении длительного исторического периода создавала национальные сокровища в собственных творческих мастерских и передавала свой опыт следующим поколениям, выполняя роль носителей художественной культуры. Она создала ту художественную почву, на которой стал возможен новый этап развития национального образования.
Опис
Ключові слова
ukrainian culture of the 20th century, fine-arts, G. Skovoroda, World Tree, symbolism, creativity, artistic education, values, українська культура 20 століття, образотворче мистецтво, Г. Сковорода, Світове дерево, символізм, творчість, художня освіта, цінності, украинская культура 20 века, изобразительное искусство, Г. Сковорода, Мировое дерево, символизм, творчество, художественное образование, ценности
Цитування
Panyok T. Historical-cultural and lighting context of artistic education in Ukraine in the beginning of the 20th century / T. Panyok // International Journal of Conservation Science. – 2020. – Vol. 11, is. 4. – Рp. 945–952.