Час мистецької освіти "Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику тез та матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи» викладено результати наукових, експериментальних, теоретичних та практичних досліджень з питань мистецької освіти. Збірник розраховано на студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів, педагогічних і науково-педагогічних працівників науково-дослідних інститутів, ВНЗ, учителів. В сборнике тезисов и материалов V Международной научно-практической конференции «Личность в художественном пространстве современной Европы» изложены результаты научных, экспериментальных, теоретических и практических исследований по вопросам художественного образования. Сборник рассчитан на студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, педагогических и научно-педагогических работников научно-исследовательских институтов, вузов, учителей. The collection of theses and materials of the 5th International Scientific and Practical Conference "Time of аrt еducation", dedicated to the role of the individual in the artistic space of modern Europe, outlines the results of scientific, experimental, theoretical and practical studies on art education. The collection is intended for students, undergraduates, graduate students, doctoral students, applicants, pedagogical and scientific-pedagogical workers of research institutes, universities, teachers.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, музичне мистецтво, фахова підготовка, майбутні вчителі музики, вища освіта, Європа, особистість, інноваційні тенденції, музичне виконавство, художественное образование, музыкальное искусство, профессиональная подготовка, будущие учителя музыки, высшее образование, Европа, личность, инновационные тенденции, музыкальное исполнительство, art education, music art, professional training, future music teachers, higher education, Europe, personality, innovative tendencies, musical performance
Цитування
Час мистецької освіти "Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи" : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 квіт. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. А. Смирнова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – 90 с.