ОБРІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ СЛАВІСТИКИ: ІІІ МІЖНАРОДНА СЛАВІСТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ (Київ – Софія –Харків –Шумен. 23 травня 2023)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У пропонованому матеріалі подано інформацію про доповіді, що пролунали на пленарному та секційному засіданнях (кейс літературознавство), які проходили в межах ІІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія. Конференція відбулася в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди напередодні Дня слов’янської писемності і культури. Співорганізатором цього наукового форуму є Шуменський університет імені єпископа Константина Преславського, а партнерами стали національні академії наук України й Болгарії. Тема конференції: «Національні наукові традиції в слов’янському світі». З-поміж актуальних питань слов’янського літературознавства були такі, що торкалися історичних аспектів літератури, медієвістики, проблем жанрової, мотивної й образної специфіки тих чи тих літературних текстів. Також продуктивними виявилися питання сучасної методології літературознавчих досліджень, компаративістики, проблеми інтертекстуальності. Українське літературознавство було представлене виступами науковців Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка, зокрема Л. Генералюк, Л. Тарнашинської, П. Михеда, С. Лущій; літературознавчі напрацювання презентували вчені з ХНПУ імені Г. С. Сковороди – О. Муслієнко, Н. Левченко, С. Криворучко, А. Козлова. Словацьке літературознавство було представлене Ф. Штейнбуком. Болгарське літературознавство презентували науковці з Інституту літератури – А. Мілтенова, М. Гіргінова та Шуменського університету С. Цанов, Д. Чавдарова, Н. Цочева, Г. Шалаверова, Д. Чавдарова та ін. У перебігові роботи кейсу з літературознавства після кожного виступу виникали цікаві обговорення й розгорталися жваві дискусії довкола презентованих тем. Конференція довела, що науковці прагнуть активного професійного спілкування, результатом чого стають нові ідеї, думки, пошуки. Головне, що всі дослідження, представлені на конференції, були спрямовані на гуманістичні цінності, на мир і повноцінне буття людини у вільному суспільстві. The proposed material highlights the content of the reports that were delivered at the plenary and sectional meetings (case study of literature) of the 3rd International Slavic Conference dedicated to the memory of Saints Cyril and Methodius. The conference was held at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University pans on the eve of the Day of Slavic Literature and Culture. The co-organizer of this scientific forum is the Shumen University named after Bishop Konstantin Preslavskyi, and the national academies of sciences of Ukraine and Bulgaria became partners. The topic of the conference: «National scientific traditions in the Slavic world». Among the topical issues of Slavic literary studies were those that touched on the historical aspects of literature, medieval studies, problems of genre, motive and image specifics of individual artistic texts. Questions of modern methodology of literary studies, comparative studies, problems of intertextuality also proved to be productive. Ukrainian literary studies was presented by the speeches of scientists of the Institute of Literature named after T. H. Shevchenko, in particular L. Generalyuk, L. Tarnashinska, P. Mykhed, S. Luschii. Literary studies from H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University pans were presented by O. Muslienko, N. Levchenko, S. Krivoruchko, A. Kozlova. Slovak literary studies was presented by F. Shteinbuk. The Bulgarian literary study was presented by scientists from the Institute of Literature – A. Miltenova, M. Girginova and Shumen University – S. Tsanov, D. Chavdarova, N. Tsocheva, G. Shalaverova, D. Chavdarov and others. After each presentation of the scientists, interesting reflections arose and lively discussions took place around the presented topics. The conference proved that scientists strive for active professional communication, the result of which are new ideas, thoughts, and searches. The main thing is that all the research presented at the conference was aimed at humanistic values, at peace and the full existence of a person in a free society.
Опис
Ключові слова
славістика, літературознавство, інтертекстуальність, медієвістика, аналіз та інтерпретація тексту, Slavic studies, literary studies, intertextuality, polemics, medieval studies, analysis and interpretation of the text
Цитування
Маленко О. Обрії і перспективи славістики: ІІІ Міжнародна славістична конференція, присвячена пам’яті святих Кирила і Мефодія (Київ – Софія –Харків –Шумен. 23 травня 2023) / О. Маленко, О. Муслієнко // Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство. – 2023. – Вип. 1 (101). – С. 91–115.