Морфо-гістологічна будова травного тракту коловоднику великого (Tringa nebularia Gun.) і коловодника лісового (Tringa ochropus L.) як мігрантів

Анотація
У статті досліджена анатомічна і гістологічна будова травного тракту коловодника лісового (T. ochropus L.) і коловодника великого (Tringa nebularia Gun) як мігрантів. Установлено, що травний тракт досліджених видів коловодників має типову будову, характерну для інших птахів. Кишечник укорочений, довжина кишечника в 2,5 - 3,2 рази перевищує довжину тулубової частини тіла. В анатомічній будові травного тракту досліджених куликів відмічена наявність дивертикулу Меккеля. Виявлена особливість у гістологічній будові травної системи куликів, порівняно з іншими птахами, яка пов’язана із наявністю великої кількості крипт у власній пластинці слизової оболонки кишечника, особливо в передній частині – у дванадцятипалій кишці. В статье изучено анатомическое и гистологическое строение пищеварительного тракта черныша (T. ochropus L.) и большого улита (T. nebularia Gun.), як мигрантов. Установлено, что пищеварительный тракт изученных видов улитов имеет типичное строение, характерное для других птиц. Кишечник укорочен, длина кишечника в 2,5 – 3,2 раза превышает длину туловища птиц. В анатомическом строении пищеварительного тракта исследованных куликов отмечено наличие дивертикула Меккеля. В гистологическом строении пищеварительного тракта куликов установлено большое количество крипт в собственной пластинке слизистой оболочки кишечника, особенно в ее передней части – в двенадцатиперстной кишке. Anatomical and histological structures of the digestive tract of green sandpiper (T. ochropus L.) and greenshank (T. nebularia Gun.) as migrants were investigated. It was found, that digestive tract of researched species of sandpipers has typical structure which is characteristics for other birds. Intestine is shortened, the length of intestine exceeds the length of trunk 2.5–3.2 times. Meckel's diverticulum was found in anatomical structure of digestive tract of researched waders. Peculiarity in histological structure of digestive system of waders was revealed in comparison with other birds. It was associated with the presence of large amount of crypts in lamina propria of intestinal mucosa, especially in the front part – duodenum.
Опис
Ключові слова
кулики, коловодник великий (Tringa nebularia Gun.), коловодник лісовий (T. ochropus L.), травна система, кулики, большой улит (T. ochropus L.), улит черныш (Tringa nebularia Gun.), пищеварительная система, sandpipers, greenshank (Tringa nebularia Gun.),, green sandpiper (Tringa ochropus L.), digestive tract
Цитування
Ликова І. О. Морфо-гістологічна будова травного тракту коловодника великого (Tringa nebularia Gun.) і коловодника лісового (Tringa ochropus L.) як мігрантів / І. О. Ликова, Л. П. Харченко // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 14. – С. 42–55.