УКРАЇНА : СХОДЖЕННЯ ДО СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ. СТОРІНКИ НЕДОПИСАНОЇ ІСТОРІЇ

Немає доступних мініатюр
Дата
2009-12-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Монографія об’єднує написані автором (в т. ч. у співавторстві) і, переважно, апробовані в окремих наукових публікаціях протягом двадцяти років дослідження з проблемних, маловивчених, суперечливих питань сходження України до суверенної держави. Розрахована на спеціалістів-науковців, викладачів, студентів та всіх, хто прагне до науково повних і об’єктивних знань з предметів історії України та історії держави і права України. Монография объединяет написанные автором (в т. ч. в соавторстве) и, преимущественно, апробированные в отдельных научных публикациях в течение двадцати лет исследования по проблемным, малоизученным, спорным вопросам восхождения Украины к суверенному государству. Рассчитана на специалистов-ученых, преподавателей, студентов и всех, кто стремится к научно полным и объективным знаниям по предметам истории Украины и истории государства и права Украины. The monograph combines the works written by the author (including co-author) and, in the most part, tested in individual scientific publications over twenty years of research on problematic, little-studied, controversial issues of Ukraine's ascent to a sovereign state. It is designed for scientists, teachers, students and anyone who aspires to scientifically complete and objective knowledge in the history of Ukraine and the history of the state and law of Ukraine.
Опис
Ключові слова
правознавство, державотворення, історія України, незалежність, демократія, правоведение, государствообразование, история Украины, независимость, демократия, jurisprudence, state formation, history of Ukraine, independence, democracy
Цитування
Горбань В. І. Україна : сходження до суверенної держави. Сторінки недописаної історії : монографія / В. І. Горбань ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [наук. ред.: В. А. Греченко, В. Я. Білоцерківський]. – Харків : ХНПУ, 2009. – 219 с.