Український та китайський літературний постмодернізм

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті подано порівняння, засноване на спільних і відмінних рисах, що проявилися в становленні, розвитку та сучасному стані українського і китайського постмодернізму. Необхідно зазначити, що з боку обох країн все ще проявляється недостатньо інтересу до вивчення сучасної літератури одне одного, а тому дана тема представляє простір як для досліджень, так і для популяризації китайської літератури. В данной статье подано сравнение, основанное на общих и отличительных чертах, что проявились в становлении, развитии и современном состоянии украинского и китайского постмодернизма. Необходимо отметить, что со стороны обеих стран все еще проявляется недостаточно интереса к изучению современной литературы друг друга, а поэтому данная тема представляет собой пространство как для исследований, так и для популяризации китайской литературы. In this article, the comparison is based on common and distinctive features that have manifested themselves in the formation, development and current state of Ukrainian and Chinese postmodernism. It should be noted that both countries still show insufficient interest in studying each other's contemporary literature, and therefore this topic provides space for both research and promotion of Chinese literature.
Опис
Ключові слова
література, український постмодернізм, китайський постмодернізм, спільні та відмінні риси, студентські роботи, литература, украинский постмодернизм, китайский постмодернизм, общие и отличительные черты, студенческие работы, literature, ukrainian postmodernism, chinese postmodernism, common and distinctive features, student work
Цитування
Смілянська О. О. Український та китайський літературний постмодернізм / О. О. Смілянська // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 67–68.