Trophic links of the song thrush (Turdus philomelos) in transformed forest ecosystems of North-Eastern Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
The diet spectrum of the song thrush (Turdus philomelos Brehm, 1831; Passeriformes, Turdidae) was studied with the aim of supporting the population of the species in transformed forests of North-Eastern Ukraine. Four forest ecosystems were surveyed: three model sites in oak woodlands with different stages of recreational digression, and the fourth model site in a pine-oak forest. A total of 45 invertebrate taxa with the dominance of Insecta (64.6%, n = 1321), Oligochaеta (16.7%), and Gastropoda (12.0%) were revealed in the diet of the song thrush. At the level of orders, Lepidoptera (66.2%) was dominant. In the qualitative structure of the song thrush nestling diet, the highest number of taxa (40.5–59.1%) was represented by phytophages. Phytophagous species also comprised the majority of the consumed prey items (44.7–80.3%). Environmental conditions are an important factor, affecting the diet composition of birds. The most favourable foraging conditions for the thrushes were revealed in natural protected areas. The analysis has shown a fairly even foraging efficiency of the thrushes in all the studied sites. The highest biodiversity indices were found in a protected area of the National Nature Park “Homilshanski Forests”. The results of the research indicate an important role of T. philomelos in the population management of potentially dangerous agricultural pests. Трофічні ланки співочого дрозда (Turdus philomelos) в трансформованих лісових екосистемах Північно-Східної України Спектр харчування співочих дроздів (Turdus philomelosBrehm, 1831; Passeriformes, Turdidae) вивчався з метою підтримки популяції виду в трансформованих лісах Північно-Східної України. Були обстежені чотири лісові екосистеми: три модельних ділянки в дубових лісах з різною стадією рекреаційної дигрессии і четверта модельна ділянка в сосново-дубовому лісі. Всього 45 таксонів безхребетних з переважанням Insecta (64,6%, n = 1321), Oligochaеta (16,7%) і Gastropoda (12,0%). були виявлені в раціоні співочого дрозда. На рівні порядків домінували лускокрилі (66,2%). У якісному складі У раціоні пташенят співочого дрозда найбільшу кількість таксонів (40,5-59,1%) було представлено фитофагами. види фітофагів також складали велику частину споживаних предметів видобутку (44,7-80,3%). Умови навколишнього середовища є важливим фактором, що впливає на склад раціону птиці. Найбільш сприятливі умови годівлі дроздів виявлені в природоохоронних умовах області. Аналіз показав досить рівномірну кормопродуктивність дроздів на всіх вивчених ділянках. Найбільше біорізноманіття виявлено на території, що охороняється Національного природного парку «Хомільшанскі ліси». Результати дослідження вказують на важливу роль T. philomelosin в управлінні популяціями потенційно небезпечних сільськогосподарських шкідників. Трофические звенья певчего дрозда (Turdus philomelos) в трансформированных лесных экосистемах Северо-Восточной Украины Спектр питания певчих дроздов (Turdus philomelosBrehm, 1831; Passeriformes, Turdidae) изучался с целью поддержки популяции вида в трансформированных лесах Северо-Восточной Украины. Были обследованы четыре лесные экосистемы: три модельных участка в дубовых лесах с разной стадией рекреационной дигрессии и четвертый модельный участок в сосново-дубовом лесу. Всего 45 таксонов беспозвоночных с преобладанием Insecta (64,6%, n = 1321), Oligochaеta (16,7%) и Gastropoda (12,0%). были выявлены в рационе певчего дрозда. На уровне порядков доминировали чешуекрылые (66,2%). В качественном составе В рационе птенцов певчего дрозда наибольшее количество таксонов (40,5–59,1%) было представлено фитофагами. Виды фитофагов также составляли большую часть потребляемых предметов добычи (44,7–80,3%). Условия окружающей среды являются важным фактором, влияющие на состав рациона птицы. Наиболее благоприятные условия кормления дроздов выявлены в естественных охраняемых условиях области. Анализ показал достаточно равномерную кормопроизводительность дроздов на всех изученных участках. Наивысшее биоразнообразие Показатели найдены на охраняемой территории Национального природного парка «Хомильшанские леса». Результаты исследования указывают на важную роль T. philomelosin в управлении популяциями потенциально опасных сельскохозяйственных вредителей.
Опис
Ключові слова
foraging stereotype, transformed areas, trophic groups, diet, dendrophilous birds, zoophages, phytophages, saprophages, стереотип про годування, перетворені області, трофічні групи, дієта, дендрофільні птиці, зоофаги, фітофаги, сапрофаги, стереотип о кормлении, преобразованные области, трофические группы, диета, дендрофильные птицы, фитофаги
Цитування
Chaplygina A. B. Trophic links of the song thrush (Turdus philomelos) in transformed forest ecosystems of North-Eastern Ukraine / A.Chaplygina, O. Pakhomov, V. Brygadyrenko // Biosystems Diversity. – 2019. – 27(1). Р. 51–55.