Методичні рекомендації до виконання, оформлення та презентації робіт на конкурс "Науковий дебют першокурсників" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 "Психологія"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Конкурс "Науковий дебют першокурсників" проводиться щороку з метою виявлення обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей, створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, творчого самовдосконалення студентської молоді, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, підтримки наукової та творчої роботи студентів, оволодіння ними інноваційними технологіями, популяризація досягнень науки. Конкурс "Научный дебют первокурсников" проводится ежегодно с целью выявления одаренных студентов, содействие реализации их способностей, создание условий для развития интеллектуального потенциала талантливой молодежи, творческого самосовершенствования студенческой молодежи, стимулирование их интереса к исследовательской работе, поддержки научной и творческой работы студентов, овладение ими инновационными технологиями, популяризация достижений науки. The competition "Scientific debut of freshmen" is held annually to identify gifted students, promote their abilities, create conditions for the development of intellectual potential of talented youth, creative self-improvement of student youth, stimulate their interest in research, support scientific and creative work of students, mastering their innovations. technologies, popularization of scientific achievements.
Опис
Ключові слова
Конкурс "Науковий дебют першокурсників", самостійна робота, здібності студентів, пошуково-дослідницька діяльність, структура конкурсної наукової роботи, Конкурс "Научный дебют первокурсников", самостоятельная работа, способности студентов, поисково-исследовательская деятельность, структура конкурсной научной работы, Competition "Scientific debut of freshmen", independent work, abilities of students, research activity, structure of competitive scientific work
Цитування
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та презентації робіт на конкурс "Науковий дебют першокурсників" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 "Психологія" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Л. М. Абсалямова, Н. В. Даниленко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 18 с.