ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянута педагогічна підтримка як інноваційна концептуальна ідея яка пов’язана з пошуком можливості практичної реалізації особистісно-орієнтованих підходів в освіті. Як невід’ємна частина цих підходів ідея педагогічної підтримки містить можливість розвитку суб’єктного потенціалу особистості. Організація педагогічної підтримки вимагає вибору способів надання допомоги студентам з боку суб’єктів педагогічного процесу залежно від конкретних цілей оволодіння змістом освіти та у відповідності до їхніх індивідуальних особливостей. В статье рассмотрена педагогическая поддержка как инновационная концептуальная идея связанная с поиском возможности практической реализации личностно-ориентированных подходов в образовании. Как неотъемлемая часть этих подходов идея педагогической поддержки содержит возможность развития субъектного потенциала личности. Организация педагогической поддержки требует выбора способов оказания помощи студентам со стороны субъектов педагогического процесса в зависимости от конкретных целей овладения содержанием образования и в соответствии с их индивидуальными особенностями. The article deals with pedagogical support as an innovative conceptual idea related to the search for the possibility of practical implementation of person-centred approaches in education. As an integral part of these approaches the idea of pedagogical support contains the possibility to develop personality subject potential. The organization of pedagogical support requires the choice of ways to assist students by the subjects of the pedagogical process depending on the specific goals of mastering the content of education and in accordance with their individual characteristics.
Опис
Ключові слова
педагогічна підтримка, математичні дисципліни, навчання студентів, педагогическая поддержка, математические дисциплины, обучение студентов, pedagogical support, mathematical disciplines, student training
Цитування
Золотухіна С. Т. Педагогічна підтримка студентів у навчанні математичних дисциплін / С. Т. Золотухіна, О. В. Попова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 56–57.