ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Курси «Вікова фізіологія» та «Вища нервова діяльність», «Вікова анатомія та фізіологія» введені в програми студентів педагогічного університету з метою формування у студентів такого підходу до педагогічного процесу, який сприяє збереженню, зміцненню здоров'я та формування здорового способу життя учнів в процесі їх навчання в школі. У курсі розглядаються закономірності росту і розвитку дитячого організму, вікові морфофункціональні особливості діяльності його різних органів і систем. Сучасна вікова анатомія і фізіологія, як наука про закономірності росту і розвитку організму людини, представляє собою область знання, яка об'єднує анатомію, фізіологію, медицину, гігієну, валеологію, фізіологічну психологію. Вікова анатомія і фізіологія склалася на стику анатомії і фізіології і спрямована на вивчення організму людини на різних етапах онтогенезу. Педагогічна ефективність виховання і навчання знаходиться у тісній залежності від того, в якій мірі враховуються анатомо-фізіологічні особливості дітей і підлітків, періоди розвитку, для яких характерна найбільша сприйнятливість до впливу тих чи інших факторів, а також періоди підвищеної чутливості і знижену опірність організму. Знання фізіології дитини необхідне для визначення ефективних методів навчання рухових дій, для визначення змісту оздоровчої роботи в школі. Вікова фізіологія допомагає озброїти студентів фізіолого-гігієнічними основами організації навчально-виховного процесу школи, режиму праці і відпочинку учнів. Вікова анатомія та фізіологія є базою для вивчення психології і педагогіки і разом з цими науками формує в майбутнього вчителя науковий підхід до виховання дітей. Це робить її істотною ланкою, природничонауковою основою всієї системи навчання. «Вікова фізіологія» відноситься до циклу загально-професійних дисциплін. У навчальному посібнику розглядаються закономірності росту і розвитку дитячого організму, вікова періодизації, календарний і біологічний вік, їх співвідношення, критерії визначення біологічного віку на різних етапах онтогенезу; спадковість і середовище, їх вплив на розвиток дитячого організму; сенситивні періоди розвитку дитини; розвиток регуляторних систем та вікові особливості різних фізіологічних систем організму; зміна функцій сенсорних, вісцеральних систем на різних вікових етапах; матеріал про нормальне функціонування нервової системи, нервових клітин, формування умовно-рефлекторної діяльності, динамічних стереотипів, розумової діяльності мозку та інтегративних процесів; вікові особливості обміну енергії і терморегуляції; закономірності онтогенетичного розвитку опорно-рухового апарату; анатомо-фізіологічні особливості дозрівання мозку; психофізіологічні аспекти поведінки дитини, становлення комунікативної поведінки; мова; індивідуально-типологічні особливості дитини. Курсы «Возрастная физиология» и «Высшая нервная деятельность», «Возрастная анатомия и физиология» введены в программы студентов педагогического университета с целью формирования у студентов такого подхода к педагогическому процессу, который способствует сохранению, укреплению здоровья и формирования здорового образа жизни учащихся в процессе их обучения в школе. В курсе рассматриваются закономерности роста и развития детского организма, возрастные морфофункциональные особенности деятельности его различных органов и систем. Современная возрастная анатомия и физиология как наука о закономерностях роста и развития организма человека, представляет собой область знания, которая объединяет анатомию, физиологию, медицину, гигиену, валеологии, физиологическую психологию. Возрастная анатомия и физиология сложилась на стыке анатомии и физиологии и направлена ​​на изучение организма человека на разных этапах онтогенеза. Педагогическая эффективность воспитания и обучения находится в тесной зависимости от того, в какой степени учитываются анатомо-физиологические особенности детей и подростков, периоды развития, для которых характерна наибольшая восприимчивость к воздействию тех или иных факторов, а также периоды повышенной чувствительности и пониженной сопротивляемости организма. Знание физиологии ребенка необходимо для определения эффективных методов обучения двигательным действиям, для определения содержания оздоровительной работы в школе. Возрастная физиология помогает вооружить студентов физиолого-гигиеническими основами организации учебно-воспитательного процесса школы, режима труда и отдыха учащихся. Возрастная анатомия и физиология является базой для изучения психологии и педагогики и вместе с этими науками формирует у будущего учителя научный подход к воспитанию детей. Это делает ее существенным звеном, естественнонаучной основой всей системы обучения. «Возрастная физиология» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. В учебном пособии рассматриваются закономерности роста и развития детского организма, возрастная периодизация, календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста на разных этапах онтогенеза; наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма; сенситивные периоды развития ребенка; развитие регуляторных систем и возрастные особенности различных физиологических систем организма; изменение функций сенсорных, висцеральных систем на разных возрастных этапах; материал о нормальном функционировании нервной системы, нервных клеток, формирования условно-рефлекторной деятельности, динамических стереотипов, умственной деятельности мозга и интегративных процессов; возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции; закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата; анатомо-физиологические особенности созревания мозга психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения; речь; индивидуально-типологические особенности ребенка. The courses "Age physiology" and "Higher nervous activity", "Age anatomy and physiology" have been introduced into the programs of students of the pedagogical university in order to form students' approach to the pedagogical process, which contributes to the preservation, strengthening of health and the formation of a healthy lifestyle of students in the process of their learning at school. The course examines the patterns of growth and development of the child's body, age-related morphological and functional features of the activity of its various organs and systems. Modern age-related anatomy and physiology, as the science of the laws of growth and development of the human body, is a field of knowledge that combines anatomy, physiology, medicine, hygiene, valeology, physiological psychology. Age anatomy and physiology developed at the junction of anatomy and physiology and is aimed at studying the human body at different stages of ontogenesis. The pedagogical effectiveness of upbringing and training is closely dependent on the extent to which the anatomical and physiological characteristics of children and adolescents are taken into account, the periods of development, which are characterized by the greatest susceptibility to the effects of certain factors, as well as periods of increased sensitivity and reduced resistance of the body. Knowledge of the physiology of a child is necessary to determine effective methods of teaching motor actions, to determine the content of health-improving work at school. Age physiology helps to equip students with the physiological and hygienic foundations of the organization of the educational process of the school, the mode of work and rest of students. Age anatomy and physiology is the basis for the study of psychology and pedagogy and, together with these sciences, forms a scientific approach to raising children for the future teacher. This makes it an essential link, the natural science basis of the entire educational system. "Age physiology" refers to a cycle of general professional disciplines. The textbook examines the patterns of growth and development of the child's body, age periodization, calendar and biological age, their ratio, criteria for determining biological age at different stages of ontogenesis; heredity and environment, their influence on the development of the child's body; sensitive periods of the child's development; development of regulatory systems and age characteristics of various physiological systems of the body; changes in the functions of sensory, visceral systems at different age stages; material about the normal functioning of the nervous system, nerve cells, the formation of conditioned reflex activity, dynamic stereotypes, mental activity of the brain and integrative processes; age-related features of energy metabolism and thermoregulation; patterns of ontogenetic development of the musculoskeletal system; anatomical and physiological features of brain maturation, psychophysiological aspects of a child's behavior, the formation of communicative behavior; speech; individual and typological characteristics of the child.
Опис
Ключові слова
загальнобіологічні закономірності індивідуального розвитку, вікові особливості організму, вища нервова діяльність, типи вищої нервової діяльності, системи організму, профілактика неврозів, методики оцінювання пам'яті, фізіологія сну і снивидінь, общебиологические закономерности индивидуального развития, возрастные особенности организма, высшая нервная деятельность, типы высшей нервной деятельности, системы организма, профилактика неврозов, методики оценки памяти, физиология сна и снивидений, general biological patterns of individual development, age features of the organism, higher nervous activity, types of higher nervous activity, body systems, prevention of neuroses, methods of memory evaluation, physiology of sleep and dreams
Цитування
Коц С. М. Вікова фізіологія та вища нервова діяльність : навч. посіб. / С. М. Коц, В. П. Коц ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 287 с.