Методологія сучасних наукових досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ФОП Петров В. В.
Анотація
У збірці представлено результати актуальних наукових досліджень вчених-докторантів, викладачів, учителів, вихователів, аспірантів – учасників ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія сучасних наукових досліджень» (Харків, 10–11 листопада 2016 г.) з України, Білорусі, Вірменії. Збірник призначений для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, вихователів. Може використовуватись у навчальному процесі на всіх рівнях вищої освіти. Усі статті пройшли рецензування, зберігають авторську редакцію. Всю відповідальність за зміст несуть автори. В сборнике представлены результаты актуальных научных исследований ученых-докторантов, преподавателей, учителей, воспитателей, аспирантов - участников XIII Международной научно-практической конференции «Методология современных научных исследований» (Харьков, 10-11 ноября 2016 г.) из Украины, Беларуси, Армении. Сборник предназначен для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, учителей, воспитателей. Может использоваться в учебном процессе на всех уровнях высшего образования. Все статьи прошли рецензирование, сохраняют авторскую редакцию. Всю ответственность за содержание несут авторы. The collection presents the results of current scientific research of doctoral students, teachers, teachers, educators, graduate students - participants of the 13th International Scientific and Practical Conference "Methodology of Modern Scientific Research" (Kharkiv, November 10-11, 2016) from Ukraine, Belarus, Armenia. The collection is intended for scientists, teachers of higher educational institutions, teachers, educators. Can be used in the educational process at all levels of higher education. All articles have been reviewed, retained by the author's editors. The authors bear all responsibility for the content.
Опис
Ключові слова
сучасні наукові дослідження, методологія, науковці, современные научные исследования, методология, ученые, modern scientific research, methodology, scientists
Цитування
Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10–11 лист. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Андрущенко О. А. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – 187 с.