ШЕВЧЕНКО У СВІТОВОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ ДОСВІДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті досліджено історію засвоєння творчості Шевченка у світовій перекладацькій практиці. Численність перекладів митця свідчить про глибоке сприйняття його ідей й актуальність порушених ним проблем не лише для України, а й усього світу. В статье исследована история усвоения творчества Шевченко в мировой переводческой практике. Численность переводов художника свидетельствует о глубоком восприятия его идей и актуальность затронутых им проблем не только для Украины, но и всего мира. The article explores the history of mastering Shevchenko’s works in world translation practice. The great number of translations of the artist testifies to the deep perception of his ideas and the relevance of the problems raised by him, not only for Ukraine but the whole world.
Опис
Ключові слова
літературна творчість, Шевченко Т., переклад, шевченкознавство, литературное творчество, шевченковедение, перевод, literary creativity, Shevchenko T., translation, Shevchenko studies
Цитування
Марцин С. О. Шевченко у світовому перекладознавчому досвіді / С. О. Марцин, О. О. Полозова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2019. – Вип. 6. – С. 34–42