ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (З ДОСВІДУ РОБОТИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто естетичне виховання молодших школярів у творчому доробку видатного українського педагога В. О. Сухомлинського. Основними шляхами формування естетичного виховання молодших школярів (з досвіду В. Сухомлинського) є розвиток здатності сприймати красу через спілкування з природою, мистецтвом та літературою; формування естетичної свідомості та культури; розвиток творчих здібностей та самовираження через мистецтво; створення естетичного середовища в класі та у дворі школи, залучення педагогічних працівників та батьків до виховного процесу, тощо. Зазначено, що у Новій українській школі провідні ідеї видатного педагога є досить затребуваними, вони переосмислюються та активно впроваджуються у практику початкової школи. The publication examines the aesthetic education of younger schoolchildren in the creative work of an outstanding Ukrainian teacher V. O. Sukhomlynskyi. The main ways of forming aesthetic education of younger schoolchildren (from experience V. Sukhomlynskyi) is the development of the ability to perceive beauty through communication with nature, art and literature; formation of aesthetic consciousness and culture; development of creative abilities and self-expression through art; creating an aesthetic environment in the classroom and in the school yard, involving teaching staff and parents in the educational process, etc. It is noted that in the New Ukrainian School, the leading ideas of the outstanding teacher are quite in demand, they are reinterpreted and actively implemented in primary school practice.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, діти молодшого шкільного віку, педагогічна спадщина, В. О. Сухомлинський, студентські роботи, aesthetic education, children of primary school age, pedagogical heritage, V. O. Sukhomlynskyi, student works
Цитування
Носик Ю. Естетичне виховання молодших школярів (з досвіду роботи В. О. Сухомлинського) / Ю. Носик // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 40.