Проблемні питання секретного заповіту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що метою таємного заповіту є забезпечення максимальної таємниці заповіту. Водночас, відсутність кваліфікованої правової допомоги може призвести до складання заповітів із помилками, які є грубим порушенням встановлених вимог до складання заповіту. В статье рассмотрено, что целью секретного завещания является обеспечение максимальной тайны завещания. В то же время отсутствие квалифицированной правовой помощи может привести к составлению завещаний с ошибками, которые являются грубым нарушением установленных требований к составлению завещания. The article considers that the purpose of a secret will is to ensure the maximum secrecy of the will. At the same time, the lack of qualified legal assistance can lead to the making of wills with errors that are a gross violation of the established requirements for making a will.
Опис
Ключові слова
спадкове право, відкриття спадщини, проблемні питання заповіту, таємний заповіт, таємниця заповіту, студентські роботи, наследственное право, открытие наследства, проблемные вопросы завещания, тайное завещание, тайна завещания, inheritance law, discovery of heritage, problematic issues of the will, secret testament, secrecy of will, student work
Цитування
Гончаренко К. Ю. Проблемні питання секретного заповіту / К. Ю. Гончаренко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 272–274.