Англомовна аргументована публічна промова як засіб впливу на аудиторію (на основі матеріалів конференції TED)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлена робота присвячена розгляду публічного виступу як одного з жанрів тексту аргументації. У даній роботі англомовне аргументаційне мовлення розглядається як засіб впливу на аудиторію. Розглядається концепція риторичної аргументації як словесної діяльності, яка спрямована на переконання аудиторії прийняти (або відкинути) певну точку зору за допомогою висловлювань чи аргументів. Також була зроблена спроба проаналізувати англомовний публічний виступ. У ході аналізу публічного виступу було виділено структуру, аргументи, тези та засоби, які використовує оратор для впливу на аудиторію. Виявлено, що аргументація є складним багаторівневим явищем, яке перебуває у сфері інтересів цілого кола наукових дисциплін: філософії, логіки, риторики, мовознавства, психолінгвістики, психології, герменевтики, суспільствознавства, педагогічних наук. Використовуючи логічно сформульовані аргументи та авторитетні дані (статистику, посилання на наукові джерела тощо), оратор виявляє цілеспрямований мовленнєвий вплив на аудиторію, щоб переконати слухачів прийняти необхідну в тій чи іншій ситуації точку зору/позицію, зробити вибір або сприяти організації та реалізації певних ціннісних установок. Представленная статья посвящена рассмотрению публичных выступлений как одного из жанров аргументативного текста. В данной статье англоязычная аргументированная речь рассматривается как средство воздействия на аудиторию. Рассматривается концепция риторической аргументации как вербальной деятельности, которая направлена на то, чтобы убедить аудиторию принять (или отвергнуть) определенную точку зрения с помощью утверждений или аргументов. Также была предпринята попытка анализа англоязычной публичной речи. В ходе анализа публичного выступления были выделены структура, аргументы, тезисы и средства, которые использует докладчик для воздействия на аудиторию. Выяснилось, что аргументация - сложное многоуровневое явление, которое находится в сфере интересов целого ряда научных дисциплин: философии, логики, риторики, лингвистики, психолингвистики, психологии, герменевтики, социальных наук, педагогических наук. Используя логически сформулированные аргументы и авторитетные данные (статистика, ссылки на научные источники и др.), докладчик обнаруживает целенаправленное речевое воздействие на аудиторию, чтобы убедить слушателей принять точку зрения / позицию, необходимую в данной ситуации, сделать выбор или способствовать организации и реализации определенных ценностных установок. The presented paper is devoted to the consideration of public speaking as one of the genres of the argument text. This paper considers English-language argumentative speech as a means of influence on an audience. The rhetorical argumentation concept as a verbal activity is considered, which is aimed at convincing the audience to accept (or reject) a certain point of view using statements or arguments. Also, an attempt was made to analyze the English-speaking public speech. The structure, arguments, theses, and the means that are used by the speaker to influence the audience were highlighted in the course of the analysis of public speech. It was found that argumentation is a complex multi-level phenomenon that is in the field of interest of a whole range of scientific disciplines: philosophy, logic, rhetoric, linguistics, psycholinguistics, psychology, hermeneutics, social sciences, and pedagogical sciences. By using logically formulated arguments and authoritative data (statistics, references to scientific sources, etc.), the speaker discovers a purposeful speech impact on the audience to convince listeners to accept the point of view/position necessary in a given situation, make a choice or contribute to the organization and implementation of certain value attitudes.
Опис
Ключові слова
публічний виступ, аргументація, способи аргументації, вплив, аудиторія, TED, публичное выступление, аргументация, способы аргументации, влияние, аудитория, public appearance, argumentation, ways of argumentation, influence, audience
Цитування
Солошенко-Задніпровська Н. К. Англомовна аргументована публічна промова як засіб впливу на аудиторію (на основі матеріалів конференції TED) / Н. К. Солошенко-Задніпровська // Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання» у тексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Харків, 2–3 квіт. 2021 р. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 235–239.