ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І СУЧАСНИЙ АКСІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянутоі ціннісні орієнтації, мотивацію та цільові орієнтири сучасної української людини крізь аксіологічну призму філософсько-антропологічного вчення Г. Сковороди. Багатоаспектність філософії серця видатного українського просвітника є етико-аксіологічним орієнтиром для поглибленої рефлексії дискурсу гідності в суспільстві, що відстоює своє право на незалежність. Зазначено, що провідною є філософія Григорія Сковороди, характерною особливістю філософської системи є об’єднання людини і світу. У філософському параметрі це означає формування монолітної філософії, яка поєднує етику, онтологію, філософський досвід і духовну поведінку. Сталим є звернення Г. Сковороди до «голосу серця», що свідчить про початок формування його людиноцентризму у сфері національної основи та стає альтернативою раціоналістично-об’єктивістському методу в обстоюванні непохитного значення, першочерговості індивідуально-особистісної й мультикультурної унікальності людського буття. The publication examines the value orientations, motivation, and target orientations of the modern Ukrainian person through the axiological prism of the philosophical and anthropological teaching of H. Skovoroda. The multifaceted philosophy of the heart of an outstanding Ukrainian of an educator is an ethical and axiological reference point for an in-depth reflection of the discourse of dignity in a society that defends its right to independence. It is noted that the leading philosophy is the philosophy of Hrigory Skovoroda, a characteristic feature of the philosophical system is the unification of man and the world. In a philosophical setting, this means the formation of a monolithic philosophy that combines ethics, ontology, philosophical experience, and spiritual behavior. H. Skovoroda's appeal to the "voice of the heart" is constant, which indicates the beginning of the formation of his human-centrism in the sphere of the national foundation and becomes an alternative to the rationalist-objectivist method in arguing for the unshakable importance, primacy of the individual-personality and multicultural uniqueness of human existence.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., український філософ, філософія серця, філософська антропологія, ціннісні орієнтації, сковородинознавство, H. S. Skovoroda, Ukrainian philosopher, philosophy of the heart, philosophical anthropology, value orientations, Skovorodastudies
Цитування
Бережна С. Філософія Григорія Сковороди і сучасний аксіологічний дискурс / С. Бережна // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 304–312.