До питання вдосконалення пошуково-дослідницьких умінь майбутніх викладачів музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває сутності поняття «пошуково-дослідницькі уміння». Висвітлюються різновиди умінь майбутніх учителів. Статья раскрывает сущность понятия «поисково-исследовательские умения». Освещаются разновидности умений будущих учителей. The article reveals the essence of the concept of "research skills". The varieties of skills of future teachers are highlighted.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, пошуково-дослідницькі уміння, майбутні учителі, студентські роботи, музыкальное искусство, поисково-исследовательские умения, будущие учителя, студенческие работы, musical art, research skills, future teachers, student work
Цитування
У Цюньцзе. До питання вдосконалення пошуково-дослідницьких умінь майбутніх викладачів музичного мистецтва / Цюньцзе У, О. О. Матвєєва // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С.115–118.